RIPUBLIKUAR-THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERTË PËR TË PËRGATITUR EU INDEKS

Tiranë, më 25 Tetor 2022

 

Thirrje për shprehje interesi- Ekspertë për të përgatitur EU Indeks

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 2 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

 

Titulli i punës:

 1. Ekspert për të testuar treguesit e mbledhur në kuadër të hartimit të Indeksit të EU të Deprivimit të Fëmijëve- 10 ditë pune
 2. Ekspert për të përgatitur Indeksin e EU të Deprivimit të Fëmijëve- 20 ditë pune

Secili individ, person fizik, ose juridik mund të aplikojë vetëm në një pozicion pune.

Kohëzgjatja e angazhimit 26 shtator 2022 – 28 shkurt 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 25.10.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Emailinfo@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e ripublikimin (21.10.2022) e deri në mbylljen e saj (25.10.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

Thirrje për shprehje interesi- Lehtesues aktiviteti

Tiranë, më 20 Tetor 2022

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 1 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

 

Titulli i punës: Lehtësues përaktivitet bootcamp me fëmijë (2 evente * 1 ditë) në Bashkinë Korcë duke përfshirë dizenjimin e aktiviteteve, dakordësimin e strukturës me aktorët përgjegjës, përgatitjen e eventeve, moderimin dhe drejtimin si dhe dokumentimin e tyre -15 ditë pune

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 01 Nentor 2022 -28 Shkurt 2023

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 3 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 26.10.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (20.10.2022) e deri në mbylljen e saj (26.10.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

Thirrje për shprehje interesi- Trajner

Tiranë, më 20 Tetor 2022

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 1 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

 

Titulli i punës: Trajner për 2 workshope me këshillin e fëmijëve në Bashkinë Korcë duke përfshirë dizenjimin e workshopeve, dakordësimin e axhendës me aktorët përgjegjës, përgatitjen e aktiviteteve,  drejtimin dhe dokumentimin e tyre-15 ditë pune

Titulli i punës: Lehtësues përaktivitet bootcamp me fëmijë (2 evente * 1 ditë) në Bashkinë Korcë duke përfshirë dizenjimin e aktiviteteve, dakordësimin e strukturës me aktorët përgjegjës, përgatitjen e eventeve, moderimin dhe drejtimin si dhe dokumentimin e tyre -15 ditë pune

Kohëzgjatja e angazhimit: 01 Nentor 2022 -28 Shkurt 2023

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 3 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 26.10.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (20.10.2022) e deri në mbylljen e saj (26.10.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

Ripublikuar-Njoftim punësimi- Akelius Project Assistant

Tiranë, më 4 Tetor 2022

Ripublikuar-Njoftim punësimi

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Project Assistant për zbatimin e Projektit me donator UNICEF “ Reaching the unreached” .

Personi/at duhet të plotesojne kriteret e mëposhtme :

 • Të jenë të pajisur me diplomë në degën: Gjuhë e huaj (anglisht), Informatikë, Shkenca kompjuterike ose në fusha të ngjashme;
 • Të kenë të paktën 7 vite  eksperiencë pune në mësimdhënie dhe punë me fëmijët;
 • Të njohin dhe përdorin: Platformën Akelius, një platformë digjitale për mësimdhënien dhe të nxënit e gjuhëve të huaja;
 • Të jenë të njohur me metodat e studimeve të kombinuara brenda klasës (blended learning);
 • Të interesuarit me diplomë master apo nivele me të larta kualifikuese do të kenë prioriret.

Personat e interesuar preferohet të kenë eksperienca të mëparshme angazhimi me Organizatat, Nderkombetare dhe Institucionet lokale dhe Qendrore, .

Personat e interesuar janë të lutur që të dërgojnë CV e tyre brenda dt. 09.10.2022  në adresën:

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Të Rinjve

Rruga “Brigada e VIII”, Pall LID”

Kt 1, Z. 1 Tirane – Albania

E-mail: info@observator.org.al

Web: www.observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e ripublikimit (4 Tetor 2022) e deri në mbylljen e saj (9 Tetor 2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

Ripublikuar-Njoftim punësimi- Akelius Project Assistant

Tiranë, më 26 Shtator 2022

Ripublikuar-Njoftim punësimi

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Project Assistant për zbatimin e Projektit me donator UNICEF “ Reaching the unreached” .

Personi/at duhet të plotesojne kriteret e mëposhtme :

 • Të jenë të pajisur me diplomë në degën: Gjuhë e huaj (anglisht), Informatikë, Shkenca kompjuterike ose në fusha të ngjashme;
 • Të kenë të paktën 7 vite  eksperiencë pune në mësimdhënie dhe punë me fëmijët;
 • Të njohin dhe përdorin: Platformën Akelius, një platformë digjitale për mësimdhënien dhe të nxënit e gjuhëve të huaja;
 • Të jenë të njohur me metodat e studimeve të kombinuara brenda klasës (blended learning);
 • Të interesuarit me diplomë master apo nivele me të larta kualifikuese do të kenë prioriret.

Personat e interesuar preferohet të kenë eksperienca të mëparshme angazhimi me Organizatat, Nderkombetare dhe Institucionet lokale dhe Qendrore, .

Personat e interesuar janë të lutur që të dërgojnë CV e tyre brenda dt. 30.09.2022  në adresën:

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Të Rinjve

Rruga “Brigada e VIII”, Pall LID”

Kt 1, Z. 1 Tirane – Albania

E-mail: info@observator.org.al

Web: www.observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e ripublikimit (26 Shtator 2022) e deri në mbylljen e saj (30 Shtator 2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

Thirrje per shprehje interesi-Facilitator fee

Tiranë, më 19 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.

 

Titulli i punës:

 • Facilitatorë për facilitimin e trajnimeve të mësuesve (niveli A2-B0-B1, të klasës 6-9) në përdorimin e platformës AKELIUS për mësimin e gjuhës angleze në shkollat e projektit, të pajisura dhe me teknologjinë përkatëse për nxënësit afganë dhe fëmijët shqiptarë nga grupet vulnerabël (13 shkolla pilot në zonat: Elbasan, Dibër, Tiranë, Fushë Krujë, Durrës, Lezhë) – gjithsej 36 ditë pune (6 trajnime gjashtë ditore). Trajnimet do të zhvillohen fizikisht dhe online.

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 3 tetor 2022 – 30 dhjetor 2022

 

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 27.09.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (19.09.2022) e deri në mbylljen e saj (27.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje per shprehje interesi-Trainer fee

Tiranë, më 19 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.

 

Titulli i punës:

 • Trajnerë për trajnimin e mësuesve (niveli A2-B0-B1, të klasës 6-9) në përdorimin e platformës AKELIUS mësimin e gjuhës angleze në shkollat e projektit, të pajisura dhe me teknologjinë përkatëse për nxënësit afganë dhe fëmijët shqiptarë nga grupet vulnerabël (13 shkolla pilot në zonat: Elbasan, Dibër, Tiranë, Fushë Krujë, Durrës, Lezhë) – gjithsej 36 ditë pune (6 trajnime gjashtë ditore). Trajnimet do të zhvillohen fizikisht dhe online.

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 3 tetor 2022 – 30 dhjetor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 27.09.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (19.09.2022) e deri në mbylljen e saj (27.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERT PËR TË DOKUMENTUAR WORKSHOP-ET

Tiranë, më 13 Shtator 2022

Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të dokumentuar workshop-et

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 1 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

Titulli i punës:

 1. Ekspert për të ndjekur, dokumentuar dhe përgatitur një përmbledhje 3-4 faqe për 6 workshop-e me institucione – 18 ditë pune

Kohëzgjatja e angazhimit 26 shtator 2022 – 28 shkurt 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 19.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (13.09.2022) e deri në mbylljen e saj (19.09.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERT PËR TË PËRGATITUR NJË BROSHURË

Tiranë, më 13 Shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të përgatitur një broshurë

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 1 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

Titulli i punës:

 1. Ekspert për të përgatitur një broshurë për të shpjeguar pyetjet, treguesit, dhe mënyrën e punës për mbledhësit e të dhënave mbi treguesit e diprivimit të fëmijëve- 7 ditë pune

 

Kohëzgjatja e angazhimit 26 shtator – 4 nëntor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 19.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (13.09.2022) e deri në mbylljen e saj (19.09.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERT PËR TË PËRGATITUR TREGUESIT MBI DEPRIVIMIN

Tiranë, më 13 Shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të përgatitur treguesit mbi deprivimin

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 1 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

 

Titulli i punës:

 1. Ekspert për të përgatitur treguesit mbi deprivimin e fëmijëve- 20 ditë pune

 

Kohëzgjatja e angazhimit 21 shtator – 4 nëntor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 19.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (13.09.2022) e deri në mbylljen e saj (19.09.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.