THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERT PËR TË DOKUMENTUAR WORKSHOP-ET

Tiranë, më 13 Shtator 2022

Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të dokumentuar workshop-et

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 1 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

Titulli i punës:

 1. Ekspert për të ndjekur, dokumentuar dhe përgatitur një përmbledhje 3-4 faqe për 6 workshop-e me institucione – 18 ditë pune

Kohëzgjatja e angazhimit 26 shtator 2022 – 28 shkurt 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 19.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (13.09.2022) e deri në mbylljen e saj (19.09.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERT PËR TË PËRGATITUR NJË BROSHURË

Tiranë, më 13 Shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të përgatitur një broshurë

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 1 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

Titulli i punës:

 1. Ekspert për të përgatitur një broshurë për të shpjeguar pyetjet, treguesit, dhe mënyrën e punës për mbledhësit e të dhënave mbi treguesit e diprivimit të fëmijëve- 7 ditë pune

 

Kohëzgjatja e angazhimit 26 shtator – 4 nëntor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 19.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (13.09.2022) e deri në mbylljen e saj (19.09.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERT PËR TË PËRGATITUR TREGUESIT MBI DEPRIVIMIN

Tiranë, më 13 Shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të përgatitur treguesit mbi deprivimin

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 1 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

 

Titulli i punës:

 1. Ekspert për të përgatitur treguesit mbi deprivimin e fëmijëve- 20 ditë pune

 

Kohëzgjatja e angazhimit 21 shtator – 4 nëntor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 19.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (13.09.2022) e deri në mbylljen e saj (19.09.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERT

Tiranë, më 7 Shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “U-report- I am young and my voice matters” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik.

 

Tituli i punës: Ekspert për të analizuar gjetjet nga sondazhet dhe për të përgatitur një përmbledhje politikash- 34 ditë pune

Kohëzgjatja e angazhimit: 19 shtator 2022 – 10 maj 2023

 

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 13.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (07.09.2022) e deri në mbylljen e saj (13.09.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

Njoftim punësimi- Akelius Project Assistant

Tiranë, më 02 Shtator 2022

Njoftim punësimi

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Project Assistant për zbatimin e Projektit me donator UNICEF “ Reaching the ureached” .

 

Personi/at duhet të plotesojne kriteret e mëposhtme :

 • Të jenë të pajisur me diplomë në degën: Gjuhë e huaj (anglisht), Informatikë, Shkenca kompjuterike ose në fusha të ngjashme;
 • Të kenë të paktën 7 vite  eksperiencë pune në mësimdhënie dhe punë me fëmijët;
 • Të njohin dhe përdorin: Platformën Akelius, një platformë digjitale për mësimdhënien dhe të nxënit e gjuhëve të huaja;
 • Të jenë të njohur me metodat e studimeve të kombinuara brenda klasës (blended learning);
 • Të interesuarit me diplomë master apo nivele me të larta kualifikuese do të kenë prioriret.

 

Personat e interesuar preferohet të kenë eksperienca të mëparshme angazhimi me Organizatat, Nderkombetare dhe Institucionet lokale dhe Qendrore, .

Personat e interesuar janë të lutur që të dërgojnë CV e tyre brenda dt. 15.09.2022  në adresën:

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Të Rinjve

Rruga “Brigada e VIII”, Pall LID”

Kt 1, Z. 1 Tirane – Albania

E-mail: info@observator.org.al

Web: www.observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (02 Shtator 2022) e deri në mbylljen e saj (15 Shtator 2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

Kërkesë për Ofertë- Blerje Paisje

Kërkesë për Oferta

Titulli: Prokurim pajisjesh në kuadër të zbatimit të projektit “AKELIUS”

 

Informacion i përgjithshëm

Kërkesa për oferta realizohet nga “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve” (Observatori), me adresë: Rruga “Brigada e VIII” Pall. LID, Kt. 1, Z. 1, Tirana, Albania, Tiranë,

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) në Shqipëri është një entitet jo-qeveritar i themeluar në vitin 2013 si një rrjet zyrash lokale që synon të monitorojë situatën e fëmijëve dhe të rinjve në nivel lokal, kombëtar dhe strategjik – dhe për të ndjekur buxhetin kombëtar të ndarë dhe shpenzimet e kryera për ta.

Misioni i Observatorit është të sigurojmë dinjitetin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve në të gjithë Shqipërinë përmes vëzhgimit, kërkimit dhe analizës, komunikimit dhe avokimit; duke bashkëpunuar me aktorët/ institucionet e tjera; dhe duke u përfshirë në fushata ndërgjegjësimi dhe edukimi të publikut.

Observatori është i interesuar për të blerë artikujt sipas tabelës në vijim:

 

Produkti Sasia
Tablet – Android 11,10” 40 copë
   
Headset 40 copë
   
Charging Station – (12 places of charging are needed) 4 copë
   
Interactive white board

 

Connectivity

 

Internet per schools

4 copë

 

4 cope

 

48 njesi

Table 1: Të gjithë artikujt duhet të jenë të rinj dhe në ambalazhimin origjinal

Vendi i dorëzimit të mallrave sipas përcaktimit të Observatorit do të jetë në tre destinacione, përkatësisht në pikat kufitare të:

 1. Durrës, Shkolla “Vellezrit Hajradinaj”
 2. Fushë Krujë, Shkolla “Bakushe Visha”
 3. Durrës, Qendra e pritjes së emigrantëve
 4. Burimi i Financimit: Ky investim është financuar nga OBSERVATORI, nëpërmjet donacionet të bërë nga zyra e UNICEF – Shqipëri.

 

 1. Gjuha: Gjuha e punës për këtë proçedurë prokurimi është shqip, megjithatë nuk ka nevojë të përktheni në shqip çdo çertifikim të marrë nga Institucionet Qeveritare dhe kontratat / çertifikimet / referencat e marra nga palët e treta në anglisht.

Mund të marrin pjesë persona fizik dhe/ose juridik.

 

 1. Dokumentat e kërkuara

Lista e Dokumentacionit që duhet të dorëzohet, janë:

 1. Oferta financiare e shoqëruar me buxhet të detajuar për produktet e kërkuara përfshirë transportin në destinacion;
 2. Ekstrakt historik i kompanisë aplikuese nga Qendrës Kombëtare të Biznesit ose nga E-Albania.
 3. Vërtetim që kompania nuk ka procese gjyqësore me palë të tjera apo procese ekzekutimi të penaliteteve të ndryshme (jo më i vonë se tre muaj e fundit). Ky dokument mund të zëvendësohet edhe me vetdeklarim për të cilin në rast deklarimi të rremë do të mbahet përgjegjësi penale.
 4. Kopjet e pasqyrave financiare, për tre vitet e fundit.
 5. Deklaratë e konfliktit të interesit mes drejtorët ose menaxherët e OBSERVATORI dhe kompanisë, nëse ka ndonjë. Mungesa e një deklarimi të tillë, nëse ekziston konflikti, do të çojë në përjashtimin nga tenderi aktual dhe përjashtimin e mundshëm nga procedurat e tenderit në të ardhmen.
 6. Dorëzimi i dokumenteve: Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 05 Shtator 2022 në orën 16:00. Ofertat e paraqitura pas kësaj kohe nuk do të pranohen. Të gjithë të interesuarit, duhet të sjellin ofertat dhe dokumentacioni e kërkuar në zarfe të mbyllura dhe të vulosura. Dorëzimi mund të bëhet personalisht ose të dërgohet me postë në zyrën e Observatorit në Tiranë me adresë:

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve

Rruga “Brigada e VIII”,

Pall. LID, Kt. 1, Z. 1

Tirana, Albania.

 

Ofertuesit do të dorëzoj një palë dokumenta origjinale dhe një palë dokumenta kopje të të gjithë dokumentacionit të tenderit. Dokumentet duhet të vendoset në zarf të mbyllur, duke i ndarë dhe shënuar zarfet: Origjinal dhe Kopje. Pra, gjithësej janë dy zarfe nga të cilët njëri përmban dokumentacionit original dhe njëri dokumentacionin kopje.  Këto zarfe që përmbajnë origjinalin dhe kopjet do të bashkohen në një paketë të vetme të mbyllur. Oferta Financiare dhe dokumentacioni tjeter teknik/kualifikues duhet te jene te ndara ne zarfe te vecanta, si origjinali ashtu edhe kopja.

 

Paketat e brendshme dhe të jashtme duhet:

(a) Të mbajnë emrin, numrin idenfikuar (NIPT/NUID) dhe adresën e tenderuesit;

(b) T’i adresohet Observatorit në adresën e përshkruar më lart;

(c) Të ketë të shënuar titullin e tenderit;

(d) Të ketë të shënuar në krye të zarfit njoftimin “Të mos hapet para kohës dhe datës së hapjes së Ofertave”;

 1. Pagesat e blerjes: Pagesat do të ekzekutohen 100% pas dorëzimit të produktit në destinacion dhe miratimit përfundimtar nga stafit drejtues të Observatorit .

Ofertat ose edhe kontratat e nënshkruara, që do të rezultojnë në pagesa të kostove të pazakonta tregtare në krahasim me çmimet e tregut, do të refuzohen ose anulohen me efekt të menjëhershëm, pa ndonjë pasojë për blerësin. Blerësi pa dhënë asnjë arsye mund të anullojë kontratën përderisa ajo nuk është ekzekutuar.

 

 1. Hapja e ofertave: Zarfet do të hapen më 06 Shtator 2022 në 09:00 orë në zyrat e Observatorit, nga përfaqësuesit e Observatorit. Emri i Ofertuesit, Oferta, çdo ulje dhe koha e përfundimit, si dhe fituesi do të shpallet dhe regjistrohet në procesverbal.

 

 1. Vlerësimi i ofertës: Komisioni do të kontrollojë ofertat për të siguruar që ato nuk përmbajnë gabime matematikore apo ndryshime në specifikimet teknike të mallrave. Për të ndihmuar në ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave, Komisioni, në diskrecionin e tij, mund të kërkojë ndihmë nga profesionistë të tjerë në cilësinë e konsulentit pranë Komisionit. Observatori rezervon të drejtën të ndryshojë sasinë mallrave të kërkuara të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit pa ndonjë ndryshim në çmimin e njësisë ose kushteve dhe kushteve të tjera dhe të pranojë ose refuzojë çdo, të gjitha ose një pjesë të ofertave të paraqitura.

Një konsideratë e ulët do t’i jepet ofertave për anomalitë e çmimeve. Ofertat e gjetura nga Komisioni i Vlerësimit të jenë jorealiste të ulta do të skualifikohen mbi këtë bazë pavarësisht nga rezultati i tyre.

 

 1. Vlerësimi teknik: Ofertat do të vlerësohen së pari në meritat teknike. Vlerësimi teknik merr në shqyrtim aftësinë e kompanisë për të përmbushur me sukses detyrën, bazuar në dokumentacionin teknik të paraqitur. Mangësitë në këtë të fundit do të skualifikojnë ofertuesin.

 

 1. Vlerësimi financiar, pason vlerësimin teknik dhe bazohet në çmimin e ofertës. Kriteri i kostos vlerësohet duke i dhënë ofertës më të ulët të kualifikuar vendin e parë në renditje e kështu me radhë deri tek oferta më e lartë ekonomike qe do te zërë vendin e fundit në renditje.

 

 1. Përzgjedhja e Fituesit: Përzgjedhja e aplikantit të suksesshëm do të bazohet në renditjen përfundimtare të ofertuesve dhe do ti njoftohet fituesit. Fituesit mund t’i kërkohet të paraqesë të gjitha origjinalet e kopjeve të paraqitura për verifikim. Çdo ndryshim i dokumenteve do të jetë shkak për gjobitje, deri në përjashtim të përhershëm nga procesi i prokurimit i Observatorit.

 

 1. Vlefshmëria e Dokumentacionit: Dokumentat e kërkuara për këtë tender nuk mund të jenë më të vjetra se tre muaj në datën e tenderit.

 

Aplikantët nuk mund të aplikojnë nëse:

 • Nuk janë të regjistruar në Shqipëri si tregtar apo shoqëri tregtare.
 • Janë të falimentuar ose në proces falimentimi.
 1. Informacion shtesë:
 • Të gjithë Dokumentat e Tenderit duhet të plotësohen plotësisht për të shmangur skualifikimin;
 • Të gjitha ofertat bëhen në përputhje me dokumentet e tenderit;
 • Të gjithë aplikantët do të marrin dokumente identike: Asnjë aplikant nuk duhet të shtojë, të lëshojë, ose të ndryshojë ndonjë artikull, term ose kushte në letrat origjinale. Nëse ata e bëjnë këtë do të jetë arsye për skualifikim të menjëhershëm.
 • Të gjitha çmimet/ofertat duhet të përfshijnë të gjitha taksat, tatimet, detyrimet doganore, etj., si dhe shpenzimet e transportit deri në dorëzimin në destinacionin e përcaktuar nga Observatori.
 • Buxheti i detajuar duhet të përfshijë të gjitha informacionet e kërkuara.
 • Sqarimet në lidhje me projektin duhet të bëhen me shkrim tek Observatori deri në tre ditë pune para datës së mbylljes. Pyetjet mund të dërgohen me postë elektronike në adresen: info@observator.org.al. Përgjigjet për çdo pyetje të ngritur nga çdo aplikant do t’i jepen atij aplikanti me shkrim, brenda dy ditëve të punës nga data e marrjes.
 1. Mashtrimi dhe korrupsioni: Observatori kërkon që furnizuesit, kontraktorët dhe konsulentët, të respektojnë standardet më të larta të etikës gjatë prokurimit dhe ekzekutimit të kontratave. Në ndjekje të një politike të tillë, Observatori përcakton për qëllimin e kësaj dispozite, termat e përcaktuara më poshtë:
  1. “Praktikë korruptive” nënkupton Ofertimin, dhënien, marrjen ose kërkimin e çfarëdo vlere për të ndikuar veprimin e një zyrtari publik në procesin e prokurimit ose në ekzekutimin e kontratës.
  2. “Praktika mashtruese” do të thotë një keqpërfaqësim i fakteve me qëllim të ndikimit të një procesi të prokurimit ose ekzekutimit të një kontrate në dëm të Observatorit dhe përfshin praktikat sekrete të marrëveshjeve të paligjshme midis tenderuesve (para ose pas paraqitjes së ofertës) të dizajnuara për të vendosur çmimet e ofertës në nivele artificiale, jo konkurruese dhe të privojë huamarrësin nga përfitimet e konkurrencës së lirë dhe të hapur

 

Observatori do të refuzojë një propozim nëse përcakton që Ofertuesi është angazhuar në praktika korruptive ose mashtruese në konkurrencën e kontratës. Observatori gjithashtu do të deklarojë një firmë të papërshtatshme për dhënien e një kontrate, ose në një kohë të pacaktuar ose për një periudhë të caktuar kohe, nëse përcakton që firma është angazhuar në praktika korruptive ose mashtruese në konkurrencë, ose në ekzekutimin e një kontrate të financuar nga Observatori.

 

Kontakti i drejtpërdrejtë me punonjësit ose menaxherët e OBSERVATORI në lidhje me paraqitjen tuaj gjatë periudhës së vlerësimit të tenderit është i ndaluar.

 

Cdo përpjekje e tenderuesve për të ndikuar në përfaqësuesit e OBSERVATORI në vlerësimin e ofertave ose vendimeve për dhënien e kontratës, do të rezultojë në refuzimin e menjëhershëm të ofertës së tyre.

 

 1. Etika: Gjatë kohës së bashkëpunimit me Observatorin, Ofertuesi duhet të respektojë politikat e brendshme të Observatorit dhe duhet të mbrojë gjithmonë interesat dhe të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve, sipas politikës dhe legjislacionit të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve; dhe të verë këto interesa mbi interesin e tij/saj personal si dhe të mos kryejë akte që kompromentojnë apo dëmtojnë fëmijët dhe të rinjtë.

 

 1. Ndryshimi i dokumentit të tenderit: Në çdo kohë përpara afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve, Observatori mund të ndryshojë Dokumentin e Tenderit duke lëshuar shtesa. Cdo shtesë e lëshuar do të jetë pjesë e Dokumentit të Tenderit dhe do t’u komunikohet me shkrim të gjithë atyre që janë regjistruar. Për t’i dhënë ofertuesve të ardhshëm një kohë të arsyeshme në të cilën marrin një shtesë në përgatitjen e tenderëve të tyre, Observatori mund, sipas gjykimit të saj, të zgjasë afatin për paraqitjen e tenderëve.

 

 1. Vlefshmëria e ofertës: oferta do të jetë e vlefshme të paktën për periudhën 30 ditë kalendarike nga data e paraqitjes së saj.

 

 1. Periudha e performancës: Kontraktuesi duhet të përfundojë punën brenda 10 diteve duke filluar nga dita e fillimit të caktuar në kontratë.

 

 1. Standardet e performancës: Punimet duhet të ndërmerren në përputhje me të gjitha rregullat dhe rregulloret përkatëse që janë aktualisht në fuqi në Shqipëri. Produkti përfundimtar duhet të jetë sipas specifikimeve teknike të detajuara në ToR.

 

 1. Kostoja e tenderit: Ofertuesi do të përballojë të gjitha kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij, dhe Observatori në asnjë rast nuk është përgjegjës për ato kosto, pavarësisht nga sjellja ose rezultati i procesit të tenderimit.

 

 

 

Datë: __/ __/ ____

 

 

Deklarata e Ofertuesit

 

 

Oferta jonë është e vlefshme për 30 ditë kalendarike nga data e caktuar për afatin e paraqitjes së tenderit, në përputhje me dokumentet e tenderit, dhe ai do të mbetet detyrues për ne dhe mund të pranohet në çdo kohë para skadimit të asaj periudhe.

 

Për të ofruar çmimin e lartpërmendur, ne e pranojmë që kemi marrë parasysh të gjitha dokumentet e tenderit të dhënë duke përfshirë shtojcat.

 

Marrim përsipër, nëse oferta jonë pranohet të fillojë punën brenda 2 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës dhe të përfundojë dhe dorëzojë produktet në përputhje me kontratën brenda dy muajve, të llogaritura nga data e fillimit të kontratës.

 

Ne e kuptojmë se së bashku me pranimin tuaj me shkrim të përfshirë në njoftimin tuaj për çmimin, do të përbëjnë një kontratë detyruese midis nesh, derisa të përgatitet dhe ekzekutohet një kontratë zyrtare;

 

Ne e kuptojmë dhe e pranojmë që Observatori nuk është i detyruar të zgjedhë çmimin më të ulët për çdo ofertë që mund të merret, dhe që çdo ose të gjitha ofertat mund të refuzohen pa caktuar ndonjë arsye për një refuzim të tillë.

 

Nëse i jepet kontrata, personi i përmendur më poshtë do të veprojë si Përfaqësuesi i Kontraktuesit:

 

 

 

 

_________________________________________ (Emri, mbiemri, nënshkrimi)

Përfaqësuesi ligjor

 

 

Datë: __/ __/ ____

 

 

Deklarat e Ofertuesit

 

 

 

Unë, i nënshkruari:

___________________________________________________

(Emri dhe numri i ID i përfaqësuesit ligjor)

 

 

 

Përfaqësuesi i Kompanisë:

_________________________________________________________

(Emri dhe adresa e kompanisë)

 

 

 

Deklaroni që kushtet e mëposhtme janë të zbatueshme për ne:

 • Ne jemi një kompani e regjistruar.
 • Ne nuk jemi të falimentuar ose në proces falimentimi.
 • Ne kemi përmbushur detyrimet në lidhje me pagesën e sigurimeve shoqërore dhe taksat.
 • Ne nuk punësojmë personel nën moshën ligjore të punës.
 • Ne sigurojmë të drejtat themelore sociale dhe kushte të drejta të punës për punonjësit tanë.
 • Ne nuk jemi në situatë të konfliktit të interesit (me marrëdhënie paraprake me projektin ose në një marrëdhënie familjare ose biznesi me drejtorët ose menaxherët e OBSERVATORI).

 

 

 

Nënshkrimi i Përfaqësuesit Ligjor______________________

Thirrje per shprehje interesi-Expert monitoring the financial support

Tiranë, më 1 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.

 

Titulli i punës:

 • Ekspertë për lehtësimin e mbledhjes së të dhenave për të rinjtë as në arsim, formim professional apo punësim (AAFP), në nivel kombëtar, cdo 3 muaj – gjithsej 8 ditë pune (në total).

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 shtator 2022 – 31 korrik 2022

 

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 08.09.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (01.09.2022) e deri në mbylljen e saj (08.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje per Ekspert për realizimin e anketimeve me të rinjtë dhe administratën publike NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik.

Titulli i punës:

 • Ekspert për realizimin e anketimeve me të rinjtë dhe administratën publike, zyrat arsimore, zyrat e punës, zyrat e mbrojtjes sociale në nivel bashkie për çështjen e të rinjve as në punësim, arsim apo trajnim (NEET) – 4 anketime

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 shtator – 31 tetor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 09.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1, Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (01.09.2022) e deri në mbylljen e saj (09.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje për Ekspert për Desk review NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik.

Titulli i punës:

 • Ekspert për Desk review për tematikën e secilit prej dialogjeve shumë palëshe që do të realiohen për identifikimin e të rinjve as në punësim, arsim apo trajnim (NEET) – 8 ditë pune

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 shtator – 31 tetor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 09.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1, Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (01.09.2022) e deri në mbylljen e saj (09.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje per shprehje interesi-Expert monitoring the financial support

Tiranë, më 8 gusht 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.

 

Titulli i punës:

 • Ekspertë për monitorimin periodik të mbështetjes financiare të arsimit të fëmijëve braktisës së shkollës që janë në nevojë (pamundësi ekonomike) për të ndjekur arsimin (përgjedhja dhe dhenia e bursave në 4 bashki pilot të projektit) – gjithsej 16 ditë pune (në total).

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 1 shtator 2022– 31 korrik 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 20.08.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (08.08.2022) e deri në mbylljen e saj (20.08.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.