Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) në Shqipëri është një entitet joqeveritare i themeluar në 2013 si një rrjet i shoqërisë civile që synon të monitorojë situatën e fëmijëve dhe të rinjve në nivel kombëtar dhe
strategjik. Degët e Observatorit janë në të gjithë vendin duke pasur dymbëdhjetë ekspertë rajonale (një në secilën bashki kryesore të vendit). Një staf i kualifikuar dhe me përvojë që ndodhet pranë çdo lokaliteti na jep mundësinë për të monitoruar situatën e fëmijëve e të rinjve dhe çështjet e të drejtave deri në nivel lokal.
Misioni ynë është të sigurojmë dinjitetin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve në të gjithë Shqipërinë përmes vëzhgimit, kërkimit dhe analizës, komunikimit dhe avokimit; duke bashkëpunuar me aktorët / institucionet e tjera; dhe duke u përfshirë në fushata ndërgjegjësimi dhe edukimi të publikut.

Klikoni këtu për të lexuar raportin vjetor të vitit 2020.

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) në Shqipëri është një entitet joqeveritare i themeluar në 2013 si një rrjet i shoqërisë civile që synon të monitorojë situatën e fëmijëve dhe të rinjve në nivel kombëtar dhe
strategjik. Degët e Observatorit janë në të gjithë vendin duke pasur dymbëdhjetë ekspertë rajonale (një në secilën bashki kryesore të vendit). Një staf i kualifikuar dhe me përvojë që ndodhet pranë çdo lokaliteti na jep mundësinë për të monitoruar situatën e fëmijëve e të rinjve dhe çështjet e të drejtave deri në nivel lokal.
Misioni ynë është të sigurojmë dinjitetin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve në të gjithë Shqipërinë përmes vëzhgimit, kërkimit dhe analizës, komunikimit dhe avokimit; duke bashkëpunuar me aktorët / institucionet e tjera; dhe duke u përfshirë në fushata ndërgjegjësimi dhe edukimi të publikut.

Klikoni këtu për të lexuar pasqyrat financiare të vitit 2020.

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) në Shqipëri është një entitet joqeveritare i themeluar në 2013 si një rrjet i shoqërisë civile që synon të monitorojë situatën e fëmijëve dhe të rinjve në nivel kombëtar dhe
strategjik. Degët e Observatorit janë në të gjithë vendin duke pasur dymbëdhjetë ekspertë rajonale (një në secilën bashki kryesore të vendit). Një staf i kualifikuar dhe me përvojë që ndodhet pranë çdo lokaliteti na jep mundësinë për të monitoruar situatën e fëmijëve e të rinjve dhe çështjet e të drejtave deri në nivel lokal.
Misioni ynë është të sigurojmë dinjitetin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve në të gjithë Shqipërinë përmes vëzhgimit, kërkimit dhe analizës, komunikimit dhe avokimit; duke bashkëpunuar me aktorët / institucionet e tjera; dhe duke u përfshirë në fushata ndërgjegjësimi dhe edukimi të publikut.

Klikoni këtu për të lexuar raportin vjetor të vitit 2020.

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) në Shqipëri është një entitet joqeveritare i themeluar në 2013 si një rrjet i shoqërisë civile që synon të monitorojë situatën e fëmijëve dhe të rinjve në nivel kombëtar dhe
strategjik. Degët e Observatorit janë në të gjithë vendin duke pasur dymbëdhjetë ekspertë rajonale (një në secilën bashki kryesore të vendit). Një staf i kualifikuar dhe me përvojë që ndodhet pranë çdo lokaliteti na jep mundësinë për të monitoruar situatën e fëmijëve e të rinjve dhe çështjet e të drejtave deri në nivel lokal.
Misioni ynë është të sigurojmë dinjitetin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve në të gjithë Shqipërinë përmes vëzhgimit, kërkimit dhe analizës, komunikimit dhe avokimit; duke bashkëpunuar me aktorët / institucionet e tjera; dhe duke u përfshirë në fushata ndërgjegjësimi dhe edukimi të publikut.

Klikoni këtu për të lexuar pasqyrat financiare të 2019.

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) në Shqipëri është një entitet joqeveritare i themeluar në 2013 si një rrjet i shoqërisë civile që synon të monitorojë situatën e fëmijëve dhe të rinjve në nivel kombëtar dhe
strategjik. Degët e Observatorit janë në të gjithë vendin duke pasur dymbëdhjetë ekspertë rajonale (një në secilën bashki kryesore të vendit). Një staf i kualifikuar dhe me përvojë që ndodhet pranë çdo lokaliteti na jep mundësinë për të monitoruar situatën e fëmijëve e të rinjve dhe çështjet e të drejtave deri në nivel lokal.
Misioni ynë është të sigurojmë dinjitetin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve në të gjithë Shqipërinë përmes vëzhgimit, kërkimit dhe analizës, komunikimit dhe avokimit; duke bashkëpunuar me aktorët / institucionet e tjera; dhe duke u përfshirë në fushata ndërgjegjësimi dhe edukimi të publikut.

Klikoni këtu për të lexuar raportin vjetor të 2019.

Një kontribut I rendësishëm I prezencës së fortë të Observatorit në terren është aftësia e tyre për të advokuar me autoritetet qeveritare për të zgjeruar masat lokale për adresimin e nevojave të fëmijëve dhe familjeve, veçanërisht me prejardhje të cënueshme. Kohët e fundit, Observatori ka qenë midis udhëheqësve të një nisme në mbarë vëndin “Çdo fëmijë rom në kopësht”. Besueshmëria e tyre nga ata që ” dinë” gjendjen reale ka qenë i dobishëm në rolin e mbështetësve për përfshirjen e hershme të fëmijëve Romë.

Klikoni këtu për të lexuar raportin vjetor të 2018.

Një kontribut I rendësishëm I prezencës së fortë të Observatorit në terren është aftësia e tyre për të advokuar me autoritetet qeveritare për të zgjeruar masat lokale për adresimin e nevojave të fëmijëve dhe familjeve, veçanërisht me prejardhje të cënueshme. Kohët e fundit, Observatori ka qenë midis udhëheqësve të një nisme në mbarë vëndin “Çdo fëmijë rom në kopësht”. Besueshmëria e tyre nga ata që ” dinë” gjendjen reale ka qenë i dobishëm në rolin e mbështetësve për përfshirjen e hershme të fëmijëve Romë.

Klikoni këtu për të lexuar raportin vjetor të 2017.

Një kontribut I rendësishëm I prezencës së fortë të Observatorit në terren është aftësia e tyre për të advokuar me autoritetet qeveritare për të zgjeruar masat lokale për adresimin e nevojave të fëmijëve dhe familjeve, veçanërisht me prejardhje të cënueshme. Kohët e fundit, Observatori ka qenë midis udhëheqësve të një nisme në mbarë vëndin “Çdo fëmijë rom në kopësht”. Besueshmëria e tyre nga ata që ” dinë” gjendjen reale ka qenë i dobishëm në rolin e mbështetësve për përfshirjen e hershme të fëmijëve Romë.

Klikoni këtu për të lexuar raportin vjetor të 2016.

Një kontribut I rendësishëm I prezencës së fortë të Observatorit në terren është aftësia e tyre për të advokuar me autoritetet qeveritare për të zgjeruar masat lokale për adresimin e nevojave të fëmijëve dhe familjeve, veçanërisht me prejardhje të cënueshme. Kohët e fundit, Observatori ka qenë midis udhëheqësve të një nisme në mbarë vëndin “Çdo fëmijë rom në kopësht”. Besueshmëria e tyre nga ata që ” dinë” gjendjen reale ka qenë i dobishëm në rolin e mbështetësve për përfshirjen e hershme të fëmijëve Romë.

Klikoni këtu për të lexuar raportin vjetor të 2015.

raportivjetor2014-coverRaporti vjetor publik për vitin 2014 i Observatorit për të drejtat e fëmijëve (PDF 827 KB).

VLERËSIME RRETH PUNËS SË OBSERVATORIT PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE, GJATË KËTIJ VITI (2014)

Observatori mbledh dhe analizon të dhëna lokale dhe rajonale, për të ndihmuar vendimmarrjen të institucioneve të qeverisjes vendore, rajonale dhe kombëtare. Sipas mendimit tonë, Observatori ka kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në krijimin e evidencave për të përmirësuar hartimin e
politikave ne favor te familjëve. Kjo është bërë e mundur në sajë të profesionalizmit dhe përkushtimit te stafit të saj, përfshirë edhe marrëdhënien e shkëlqyer që stafi Observatorit gëzon me homologët e qeverisë në nivel të regjioneve dhe rretheve – Z. Detlef Palm, Përfaqësuesi i UNICEF-it në Shqipëri (2009-2014) (Janar, 2014)

Unë kam njohur Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve nga puna që ka realizuar në qarkun e Korçës që prej vitit 2009, si një aktor lokal i pavarur të shoqërisë civile, i cila ka arritur të konsolidojë bashkëpunimin me rrjetin e institucionet lokale ,koordinon iniciativat në mes të palëve të interesuara dhe identifikon nevojat dhe problemet në këtë fushë, ne bazë të të cilave lobon dhe avokon me të gjithë aktorët për plotësimin dhe garantimin ë të drejtave të fëmijëve në nevojë – Z. Niko Peleshi, Zëvendëskryeministër (Janar, 2014)

Unë besoj se Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, me një eksperiencë prej 5 viteve në sektorin e shoqërisë civile, është një kandidat potencial i aftë për të përfaqësuar dhe trajtuar me profesionalizëm dhe koherencë çështjet e të drejtave të fëmijëve në vend – Znj Klajda Gjosha, Ministre e Integrimit Europian (Janar, 2014)