Kërkesë Për Ofertë

Tiranë, më 02 Dhjetor 2022

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Subjekt per Organizimin e Eventeve për zbatimin e Projektit me donator UNICEF Monitoring and Reporting on children rights for better policy option” .

 

Subjektet duhet të sigurojnë nevojat e mëposhtme :

  • Qera Salle (6 dite)
  • Refreshment ( 322 persona)
  • Pushim Kafeje (50 persona)
  • Sherbim Transporti per femije ( 4 aktivitete )

 

Subjektet e interesuara preferohet të kenë eksperienca të mëparshme angazhimi me Organizatat, Nderkombetare dhe Institucionet lokale dhe Qendrore, .

Subjektet e interesuar janë të lutur që të dërgojnë Oferten Financiare  brenda dt. 02.12.2022  në adresën:

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Të Rinjve

Rruga “Brigada e VIII”, Pall LID”

Kt 1, Z. 1 Tirane – Albania

E-mail: info@observator.org.al

Web: www.observator.org.al

 

Ky ripostim thirrjeje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (02 Dhjetor 2022) e deri në mbylljen e saj (13 Dhjetor 2022 ).  Vetëm subjektet e përzgjedhur do të kontaktohen.