Studime

VIDEO – UDHËZUESI PËR PËRZGJEDHJEN E STUDIMEVE NË UNIVERSITETET PUBLIKE DHE PRIVATE NË SHQIPËRI
UDHËZUESI PËR PËRZGJEDHJEN E STUDIMEVE NË UNIVERSITETET PUBLIKE DHE PRIVATE NË SHQIPËRI, KARTOLINA
UDHËZUESI PËR PËRZGJEDHJEN E STUDIMEVE NË UNIVERSITETET PUBLIKE DHE PRIVATE NË SHQIPËRI
NXITJA E SJELLJEVE POZITIVE TE FËMIJËT NËPËRMJET LOJËRAVE NDËRVEPRUESE NË SHKOLLË, QERSHOR 2023
Dokumenti orientues per perfshirjen e rinise ne Planet Lokale – Bashkia Gramsh
Dokumenti orientues per perfshirjen e rinise ne Planet Lokale – Bashkia Gjirokaster
Mini Guida ne gjuhen e femijeve per vendet turistike Elbasan
Mini Guida ne gjuhen e femijeve per vendet turistike Kolonje
Rekomandime për Integrimin Gjinor në Menaxhimin e Mbetjeve dhe Projektet e Menaxhimit të Mbetjeve në Shqipëri
RIINTEGRIMI I QËNDRUESHËM NË KOMUNITET I SHTETASVE SHQIPTARË TË KTHYER NGA SIRIA
Qytetarë dhe administrata publike sëbashku për një qeverisje të mirë vendore
E-Learning Response to the COVID-19 Crisis in Albania. AKELIUS Digital Language Initiative
Treguesit e Mirëqenies së Fëmijëve, Adoleshentëve dhe të Rinjve në Shqipëri 2016-2019
FËMIJËT NË BASHKINË E SHKODRËS 2017-2020
RAPORTI 4-VJEÇAR I ZBATIMIT TË AGJENDËS KOMBËTARE
RAPORT MBI VLERËSIMIN E PLATFORMËS AKELIUS
Përmiresimi i Mekanizmave të Monitorimit të të Drejtave të Fëmijëve në Rajonin e Ballkanit Perëndimor
Fëmijët në bashkinë e Korçës 2017-2020
Të buxhetojmë për rininë me rininë, Bashkia Cërrik
GENDERLAB, NDRYSHIMI I QËNDRIMEVE MBI RAPORTIMIN E DHUNËS NDAJ GRAVE DHE VAJZAVE
PERCEPTIMET MBI DHUNËN KUNDËR GRAVE DHE VAJZAVE
Raport i mbledhjes së të dhënave sasiore dhe cilësore në fazën e vlerësimit përfundimtar
PERCEPTIMET MBI DHUNËN KUNDËR GRAVE DHE VAJZAVE
Siguria e grave dhe vajzave në hapësirat publike në Shkodër dhe Korçë
Siguria e grave dhe vajzave në hapësirat publike në Shkodër
Siguria e grave dhe vajzave në hapësirat publike në Korçë
TRAJTIMI I SHKAQEVE THELBËSORE TË DISKRIMINIMIT NDAJ GRAVE NË SHQIPËRI
Të rinjtë, Bashkia Cërrik
Raporti monitorues i zbatimit te Planit Buxhetor per Rinine ne Bashkine Korçë
Raporti monitorues i zbatimit te Planit Buxhetor per Rinine ne Bashkine Fier
Raporti monitorues i zbatimit te Planit Buxhetor per Rinine ne Bashkine Permet
Raporti monitorues i zbatimit te Planit Buxhetor per Rinine ne Bashkine Durres
Te dhena mbi te rinjte e anketuar ne 15 Bashki te vendit
Flete informuese mbi nevojat e te rinjve gjate dhe pas periudhes se pandemise globale Covid-19
Buxhetimi me rinine dhe per Rinine ne Bashkine e Roskovecit
Buxhetimi me rinine dhe per Rinine ne Bashkine e Belshit
Buxhetimi me rinine dhe per rinine ne Bashkine Shijak
Buxhetimi me rinine dhe per rinine ne Bashkine Ura Vajgurore
Buxhetimi me rinine dhe per rinine ne Bashkine Kruje
Buxhetimi me rinine dhe per rinine ne Bashkine Pogradec
Fushatat e suksesshme në Shqipëri kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, dhunës në familje dhe barazisë gjinore
Raport i mbledhjes së të dhënave sasiore dhe cilësore në fazën e Vlerësimit Afatmesëm
Raport mbi qytetet e sigurta
ETIKA E VIDEOKLIPEVE MUZIKORE DHE NDIKIMI TEK ADOLESHENTËT
Info grafikë mbi perceptimet mbi Dhunën ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri
Fakte dhe Shifra per te rinjte ne Bashkine e Shijakut
Fakte dhe Shifra per te rinjte ne Bashkine e Ures Vajgurore
Fakte dhe Shifra per te rinjte ne Bashkine e Krujes
Perceptimet mbi Dhunën ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri – Një përmbledhje krahasuese (Vlerësimi fillestar dhe afatmesëm)
Femijet ne Bashkine Shkoder
Raporti i monitorimit te angazhimeve per rinine nga Bashkia Tirane Shtator 2019
Raporti i monitorimit afatmesem
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Maliq
Manuali i trajnimit për monitorimin e fëmijëve jashtë sistemit arsimor dhe fëmijëve që rrezikojnë të braktisin shkollën
Botimi në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë i Urdhërit të përbashkët 3 Ministror Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor
Lufta ndaj ngacmimit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor në Shqipëri
Fact Sheet me gjetjet e anketimit me te rinjte e Bashkise se Maliqit
Fact Sheet me gjetjet e anketimit me te rinjte e Bashkise se Pogradecit
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Diber
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Lezhe
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Korce
Raport Teknik mbi Mbeshtetjen Financiare per regjistrimin ne shkolle te femijeve jashte shkolle
Udhezues per mesuesin kujdestar
Fact Sheet me gjetjet e anketimit me te rinjte e Bashkise se Dibres
Fact Sheet me gjetjet e anketimit me te rinjte e Bashkise se Lezhes
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Durres
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Permet
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Fier
Analiza e buxhetimit me të rinjtë nga Bashkia e Shkodrës
Fact Sheet me gjetjet e anketimit me të rinjtë e Bashkisë së Korçës
TË RINJTË BASHKIA E DURRËSIT
TË RINJTË BASHKIA E FIERIT
TË RINJTË BASHKIA E PËRMETIT
Raport 2 Aspektet ligjore, sociale dhe praktikën gjyqësore të martesave nën moshë në Shkodër, Kukës, Tropojë, Lezhë, Pukë, Fier dhe Kavajë për periudhën 2011 – 2017
FUQIZIMI DHE ZGJERIMI I AKTIVITETEVE TË RRJETIT ZËRI I TË RINJVE: Bashkia Shkodër – Histori Suksesi
NJOFTIM PUBLIK Për zbatimin e projektit Shkollat si kundërshtarë të vijës së parë të ekstremizmit të dhunshëm
VLERËSIMI QYTETAR PER ADMINISTRATEN PUBLIKE TE QEVERISJES VENDORE-WeBER
Të drejtat e të rinjëve, Bashkia Shkodër
Të drejtat e të rinjëve, Bashkia Roskovec
Të drejtat e të rinjëve, Bashkia Belsh
Vlerësimi i aksesit në shërbime për migrantët e kthyer
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Diber
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Fier
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Kukes
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Roskovec
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Rrogozhine
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Vlore
Raport monitorues i kushteve dhe trajtimit në institucionet e ndalimit, paraburgimit dhe burgimit – Mars 2017
Të drejtat e fëmijëve, martesa nën moshë dhe roli i gjykatës
Zgjendrra e Lumturisë së Martesës së Hershme: Raste Studimore për Martesën e Hershme në Korçë dhe Vlorë
Dokumentimi Çdo fëmijë rom në kopsht
Raport Analitik Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre – llogaridhënia e zyrtarëve publikë
MARTESAT E HERSHME NË SHQIPËRI
Varferia e femijeve ne Shqiperi – Karta Raportuese Nr. 1
Mbrotja Sociale e Fëmijëve – 2010
Te drejtat e femijeve ne Shqiperi – 2009
Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve