KËRKESË PËR OFERTË

Tiranë, më 01 Dhjetor 2022

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Subjekt per Organizimin e Eventeve për zbatimin e Projektit me donator UNICEF “ I am Young and my voice matter.

 

Subjektet duhet të sigurojnë nevojat e mëposhtme :

  • Moderator (50 Aktivitete)
  • Sherbim Transporti ( 50 aktivitete )
  • Shprenzime akomodim+ushqim ( 50 persona)

 

Subjektet e interesuara preferohet të kenë eksperienca të mëparshme angazhimi me Organizatat, Nderkombetare dhe Institucionet lokale dhe Qendrore.

Subjektet e interesuar janë të lutur që të dërgojnë Oferten Financiare  brenda dt. 01.12.2022  në adresën:

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Të Rinjve

Rruga “Brigada e VIII”, Pall LID”

Kt 1, Z. 1 Tirane – Albania

E-mail: info@observator.org.al

Web: www.observator.org.al

 

Ky ripostim thirrjeje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (01 Dhjetor 2022) e deri në mbylljen e saj (15 Dhjetor 2022 ).  Vetëm subjektet e përzgjedhur do të kontaktohen.