• Mobilizimi i të rinjve dhe i komunitetit për llogaridhënien e zyrtarëve publikë

  Donator: Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

  Kohëzgjatja: Prill 2016- Dhjetor 2016

  Observatori për të Drejtat e Fëmijëve ka zbatuar projektin “Mobilizimi i rinisë dhe i komunitetit për llogaridhënien e zyrtarëve publikë” përgjatë periudhës Prill 2016- Dhjetor 2016, një nismë e financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

  Qëllimi i projektit ishte rritja e pjesëmarrjes dinamike të të rinjve në mënyrë që të jenë qytetarë aktivë, protagonistë të zhvillimit të tyre. Ky projekt ka ndihmuar dhe mbështetur të rinjtë (18-25 vjeç), për të marrë pjesë në mënyrë aktive në vendimmarrje, në ndërtimin e një komuniteti që i mban zyrtarët publik të përgjegjshëm.

 • Parandalimi i martesave të hershme

  Donator: Fondi Kanadez për Nismat Lokale

  Kohëzgjatja: 1 Nëntor 2015- 26 Shkurt 2016

  Observatori për të Drejtat e Fëmijëvev ka zbatuar projektin “Parandalimi I martesave të hershme në Shqipëri” përgjatë periudhës 1 Nëntor 2015- 26 Shkurt 2016, një nismë e mbështetur nga Fondi Kanadez për Nismat Lokale.

  Qëllimi i projektit ishte adresimi i rritjes së mekanizmave dhe shërbimeve të mbrojtjes së fëmijëve për të arritur në mënyrë efektive, mbështetje dhe referuar rastet e fëmijëve dhe familjeve në situatën e ndjeshmërisë së veçantë në fillim të martesave nën moshë.

 • Barazia gjinore dhe fuqizimi i gruas - Celësi i suksesit në politikat e ndërmarra - përfshirja e të rinjve

  Donator: UNDP, UN Women

  Kohëzgjatja: Shtator 2015- Shtator 2016

  Observatori për të Drejtat e Fëmijëve është duke zbatuar projektin “Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave- Çelësi i suksesit në politikat e ndërmarra- përfshirja e të rinjve” gjatë periudhës Shtator 2015- Shtator 2016, një iniciativë e mbështetur nga UNDP dhe UN Women.

  Qëllimi i projektit është ndikimi në uljen e dhunës në familje dhe në baza gjinore dhe promovimin e barazisë gjinore në 2 fusha të ndryshme në Shqipëri, duke angazhuar burrat dhe djemtë në partneritet me gratë dhe vajzat si aleatë, modele dhe agjentë ndryshimi, duke përfshirë aktorët lokalë si dhe të rinjtë.

 • "Vepro tani për garantimin e dinjitetit njerëzor, - Forcimi i rolit dhe përgjegjësisë së aktorëve lokalë mbi parandalimin dhe kurimin e dhunës në familje, e cila mund të rezultojë në martesën e hershme të fëmijëve dhe/ ose në prostitucion”

  Donator: Fondi Kanadez për Iniciativat Lokale

  Kohëzgjatja: 1 Janar 2015- 15 Mars 2015

  Observatori për të Drejtat e Fëmijëve ka zbatuar projektin “Vepro tani për garantimin e dinjitetit njerëzor, – Forcimi i rolit dhe përgjegjësisë së aktorëve lokalë mbi parandalimin dhe shërimin e dhunës në familje, e cila mund të rezultojë në martesën e hershme e fëmijëve dhe/ ose në prostitucion” përgjatë periudhës 1 janar 2015- 15 mars 2015, një iniciativë e mbështetur nga Fondi Kanadez për Iniciativat Lokale.

  Janë ndërmarrë të gjitha aktivitetet në përmbushjen e qëllimit kryesor të projektit dhe objektivat e tij.

  Qëllimi:

  Zhvillimi i një qasje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme për të zbatuar të drejtat e fëmijës për parandalimin e dhunës në familje, ‘martesat’ e hershme të fëmijëve dhe trafikimin njerëzor dhe duke sensibilizuar familjen dhe komunitetin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të njeriut, me qëllim kryesor komunitetin Rom.

 • Qeveria Kanadaze dhe Bankers Petroleum Lëvrojnë 70,000 CAD për familjet e përmbytura

  Donator: Qeveria Kanadaze dhe Bankers Petroleum

  Entiteti zbatues: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (ODF)

  Qeveria Kanadeze dhe BANKERS Petroleum, në bashkëpunim me “Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve”, mbështesin 145 familje Komunën Dërmenas (Povelcë dhe Darzezë), duke ofruar ndihmë humanitare sipas nevojave kryesore të evidentuara nga Prefektura e Qarkut Fier dhe konfirmuar në terren, në: dyshekë, batanije, çarçafë dhe jastekë me një vlerë prej 70,000 dollarë kanadezë.

   

 • "Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel Rajonal - RIDE"

  Donator: UNICEF – Shqipëri

  Entiteti zbatues: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (ODF)

  Roli i Observatorit këtë vit (Maj 2013 – Maj 2014), në bashkëpunim me Njësinë për të Drejtat e Fëmijëve, do të konsistojë në koordinimin dhe hramonizimin e të gjithë strukturave të mirëqënies sociale në nivel rajonal dhe lokal, për t’u siguruar se asnjë fëmijë nuk përjashtohet nga gëzimi i të drejtave të tyre. Kjo inisiativë e re do të ndihmojë në ngritjen e një strukture të integruar dhe koordinuar për mundësimin e përkujdesit social dhe shërbimeve të mbrojtjes sociale, të cilat mungojnë aktualisht – veçanërisht në nivel rajonal/lokal.