Ripublikim-Ekspert për përmiresimin e programeve edukative mbi monitorimin dhe vlerësimin e programeve dhe politikave

Tiranë, më 27 Janar 2023

 

Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të përmirësimin e kurrikulës mbi monitorimin dhe vlerësimin

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

Titulli i punës:

 1. Ekspert për identifikimin e boshllëqëve dhe mundësive në përmiresimin e programeve edukative në kuader të rritje së kapacititeve mbi monitorimin dhe vlerësimin e programeve dhe politikave. – 20 ditë pune

 

Kohëzgjatja e angazhimit 3 Shkurt– 3 Mars 2023

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me date 02.02.2023 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Emailinfo@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (27.01.2023) e deri në mbylljen e saj (02.02.2023).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

Thirrje per shprehje interesi-ICT Consultant

Tiranë, më 1 nëntor 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspert, person fizik, ose person juridik.

 

Titulli i punës:

 • Konsulent IT për mësuesit e trajnuar, në përdorimin e pajisjeve teknologjike të platformës AKELIUS në 13 shkollat pilot të projektit (13 shkolla pilot në zonat: Elbasan, Dibër, Tiranë, Fushë Krujë, Durrës, Lezhë) – gjithsej 10 ditë pune (në total)

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 nëntor 2022 – 31 korrik 2023

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 10.11.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (1.11.2022) e deri në mbylljen e saj (10.11.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje per shprehje interesi-Consultant assistant

Tiranë, më 1 nëntor 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë një ekspert, person fizik, ose person juridik.

 

Titulli i punës:

 • Asistent Konsulent për mentorimin e progresit të përdorimit të platformës AKELIUS nga mësuesit e trajnuar në 13 shkollat pilot të projektit (13 shkolla pilot në zonat: Elbasan, Dibër, Tiranë, Fushë Krujë, Durrës, Lezhë) – gjithsej 6 ditë pune.

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 nëntor 2022 – 31 korrik 2023

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 10.11.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (1.11.2022) e deri në mbylljen e saj (10.11.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje per shprehje interesi-Monitoring and Evaluation consultants

Tiranë, më 1 nëntor 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.

 

Titulli i punës:

 • Konsulentë Monitorimi dhe Vlerësimi për mësuesit e trajnuar, në përdorimin e platformës AKELIUS për mësimin e gjuhës angleze si dhe në përdorimin e pajisjeve teknologjike në 13 shkollat pilot të projektit (13 shkolla pilot në zonat: Elbasan, Dibër, Tiranë, Fushë Krujë, Durrës, Lezhë) – gjithsej 24 ditë pune (në total)

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 nëntor 2022 – 31 korrik 2023

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 10.11.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (1.11.2022) e deri në mbylljen e saj (10.11.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Ripostim Njoftim per Ofrim Sherbimi

Tiranë, më 03 Tetor 2022

  

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Subjekt per Organizimin e Eventeve për zbatimin e Projektit me donator UNICEF “ Reaching the ureached” .

 

Subjektet duhet të sigurojnë nevojat e mëposhtme :

 

 • Materiale Kancelari (120 sete)
 • Draftim dhe printim materialesh ( 120 cope)
 • Sherbim Transporti neper Bashki dhe Brenda TiranesService ( 12 aktivitete ne qytetet Tirane, Elbasan, Diber, Fushe Kruje, Lezhe)
 • Shprenzime dreke dhe pushim I shkurter kafeje ( 240 persona)
 • Qera dhome ( 12 dite)
 • Ekspert per sesione online ( 24 aktivitete)

 

Subjektet e interesuara preferohet të kenë eksperienca të mëparshme angazhimi me Organizatat, Nderkombetare dhe Institucionet lokale dhe Qendrore, .

 

Subjektet e interesuar janë të lutur që të dërgojnë Oferten Financiare  brenda dt. 06.10.2022  në adresën:

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Të Rinjve

Rruga “Brigada e VIII”, Pall LID”

Kt 1, Z. 1 Tirane – Albania

E-mail: info@observator.org.al

Web: www.observator.org.al

 

Ky ripostim thirrjeje ( postimi i pare i bere me date 12.09.2022-23.09.2022)  do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (03 Tetor 2022) e deri në mbylljen e saj (06 Tetor 2022 ).  Vetëm subjektet e përzgjedhur do të kontaktohen.

Thirrje per shprehje interesi-Facilitator fee

Tiranë, më 19 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.

 

Titulli i punës:

 • Facilitatorë për facilitimin e trajnimeve të mësuesve (niveli A2-B0-B1, të klasës 6-9) në përdorimin e platformës AKELIUS për mësimin e gjuhës angleze në shkollat e projektit, të pajisura dhe me teknologjinë përkatëse për nxënësit afganë dhe fëmijët shqiptarë nga grupet vulnerabël (13 shkolla pilot në zonat: Elbasan, Dibër, Tiranë, Fushë Krujë, Durrës, Lezhë) – gjithsej 36 ditë pune (6 trajnime gjashtë ditore). Trajnimet do të zhvillohen fizikisht dhe online.

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 3 tetor 2022 – 30 dhjetor 2022

 

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 27.09.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (19.09.2022) e deri në mbylljen e saj (27.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje per shprehje interesi-Trainer fee

Tiranë, më 19 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.

 

Titulli i punës:

 • Trajnerë për trajnimin e mësuesve (niveli A2-B0-B1, të klasës 6-9) në përdorimin e platformës AKELIUS mësimin e gjuhës angleze në shkollat e projektit, të pajisura dhe me teknologjinë përkatëse për nxënësit afganë dhe fëmijët shqiptarë nga grupet vulnerabël (13 shkolla pilot në zonat: Elbasan, Dibër, Tiranë, Fushë Krujë, Durrës, Lezhë) – gjithsej 36 ditë pune (6 trajnime gjashtë ditore). Trajnimet do të zhvillohen fizikisht dhe online.

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 3 tetor 2022 – 30 dhjetor 2022

 

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 27.09.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (19.09.2022) e deri në mbylljen e saj (27.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje per shprehje interesi-Expert to facilitate the data collection for NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.

 

Titulli i punës:

 • Ekspertë për lehtësimin e mbledhjes së të dhenave për të rinjtë as në arsim, formim professional apo punësim (AAFP), në nivel kombëtar, cdo 3 muaj – gjithsej 8 ditë pune (në total).

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 shtator 2022 – 31 korrik 2022

 

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 08.09.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (01.09.2022) e deri në mbylljen e saj (08.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje per Ekspert për realizimin e anketimeve me të rinjtë dhe administratën publike NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik.

Titulli i punës:

 • Ekspert për realizimin e anketimeve me të rinjtë dhe administratën publike, zyrat arsimore, zyrat e punës, zyrat e mbrojtjes sociale në nivel bashkie për çështjen e të rinjve as në punësim, arsim apo trajnim (NEET) – 4 anketime

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 shtator – 31 tetor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 09.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1, Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (01.09.2022) e deri në mbylljen e saj (09.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje Ekspert për Desk review NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik.

Titulli i punës:

 • Ekspert për Desk review për tematikën e secilit prej dialogjeve shumë palëshe që do të realiohen për identifikimin e të rinjve as në punësim, arsim apo trajnim (NEET) – 8 ditë pune

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 shtator – 31 tetor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 09.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1, Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (01.09.2022) e deri në mbylljen e saj (09.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.