pdflogoMARREVESHJE BASHKEPUNIMI NDERMJET:

MINISTRISE SE ARSIMIT DHE SHKENCES,
MINISTRISE SE BRENDSHME,
MINISTRISE SE SHENDETESISE
DHE MINISTRISE SE PUNES, ÇESHTJEVE SOCIALE DHE SHANSEVE TE BARABARTA
“PER IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN NE SHKOLLE TE TE GJITHE FEMIJEVE TE MOSHES SE DETYRIMIT SHKOLLOR”

word_icon

PROTOKOLLI i Mbrojtjes së Fëmijës

Mbrojtja e një fëmije në rrezik kërkon ndërhyrjen dhe bashkëpunimin e shumë aktorëve dhe profesionistëve të ndryshëm. Roli, detyrat e gjithësecilit dhe  rregullat e bashkëpunimit duhet të përcaktohen qartë dhe të njihen nga të gjithë.

pdflogo“MANUAL PËR SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE – SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË”

pdflogoMARREVESHJE BASHKEPUNIMI

Ndermjet MINISTRISE SE MIREQENIES SOCIALE DHE RINISE dhe MINISTRISE SE PUNEVE TE BRENDSHME “PER IDENTIFIKIMIN DHE MBROJTJEN E FEMIJEVE NE SITUATE RRUGE”

pdflogoMARREVESHJE BASHKEPUNIMI
“PER IDENTIFIKIMIN DHE MBROJT JEN E FEMIJEVE NE SITUATE RRUGE”