word_icon

Në Strategjinë Kombëtare për Fëmijët, theksohet se duhet të ngrihet mekanizmi institucional për monitorimin e realizimit dhe efektivitetin e politikave kombëtare dhe rajonale për realizimin e të drejtave të fëmijëve. Ky proces tashmë ka përfunduar në nivel qëndror me ngritjen e Komitetit Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëvedhe Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës.

pdflogoKUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me frymën e tolerancës dhe të bashkëjetesës fetare, m e zotimin për mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit njerëzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë kombit, për paqen, mirëqenien, kulturën dhe solidaritetin shoqëror, me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin dhe bashkimin kombëtar, me bindjen e thellë se drejtësia, paqja, harmonia dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë ndër vlerat më të larta të njerëzimit, Vendosim këtë Kushtetutë:

pdflogoL I G J
Nr.8652, datë 31.7.2000
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE

pdflogoLIGJ
Nr. 47/2014
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9355, DATË 10.3.2005, “PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE”, TË NDRYSHUAR

pdflogoL I G J
Nr. 9355, datë 10.03.2005
PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE

word_iconLIGJ

Nr.8503, date 30.6.1999

PER TE DREJTEN E INFORMIMIT PER DOKUMENTET ZYRTARE

pdflogoLIGJ
Nr.9970, datë 24.7.2008
PËR BARAZINË GJINORE NË SHOQËRI

pdf_icon

L I GJ

Nr. 18/2017, datë 9.03.2017

PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËS

pdflogoLIGJ
Nr. 69/2012
PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

word_icon

Mbrojtja e një fëmije në rrezik kërkon ndërhyrjen dhe bashkëpunimin e shumë aktorëve dhe profesionistëve të ndryshëm. Roli, detyrat e gjithësecilit dhe  rregullat e bashkëpunimit duhet të përcaktohen qartë dhe të njihen nga të gjithë.

Protokolli për Mbrojtjen e Fëmijës përcakton procedurat që duhet të ndiqen për marrjen në  mbrojtje të fëmijëve të abuzuar, të dhunuar apo të fëmijëve të cilët nëse lihen në rrethanat aktuale, janë në rrezik të abuzohen apo dhunohen. Puna për hartimin e një dokumenti të tillë  ka filluar me Protokollin e Punonjësit për Mbrojtjen e Fëmijës në vitin 2009.