Paraqitja e dixhitalizuar e treguesve të përjashtimit social të fëmijëve në Shqipëri

Tiranë, 4 Dhjetor 2012 – Paraqitja e dixhitalizuar e bazës të të dhënave mbi treguesit e përjashtimit social të fëmijëve në Shqipëri, në nivel rajonal (për secilin nga qarqet e vendit) bëhet me qëllim nxitjen e ndërgjegjësimit të shoqërisë shqiptare mbi çështjet kritike t fëmijëve, të cilat ndikojnë në mohimin e të drejtave të tyre.

 

Observatori i të drejtave të fëmijëve synon të vëzhgojë realizimin e të drejtave të fëmijëve në nivel kombëtare dhe në çdo qark të Shqipërisë, të analizojë e përpunojë informacionin sipas këndvështrimit të shoqërisë civile si dhe të nxisë diskutimet e grupeve të interesit për realizimin gjithëpërfshirës të të drejtave të fëmijëve.

 

Observatori të Drejtave të Fëmijës është një iniciativë e UNICEF, me qëllim forcimin e aleancave dhe harmonizimin e bashkëpunimit për të rritur përpjekjet efektive për realizmin e të drejtave të fëmijëve. Observatori i të Drejtave të Fëmijëve është një mekanizëm i shoqërisë civile, i aftë për të tërhequr rreth vetes të gjithë aktorët dhe vetë fëmijët nën nismën: “Çështja e fëmijëve është çështje e të gjithëve”.

Deri tani, Observatori ka përgatitur dhe botua disa raporte, të cilat ofrojnë informacion të detajuar mbi treguesit kryesorë të realizmit ë t drejtave të fëmijëve. Me qëllim që informacioni i pasur i grumbulluar, të shërbejë në mënyrë sa më efektive për të gjithë rrjetin e institucioneve qeveritare, jo qeveritare dhe akademike, Observatori kërkon të realizojë “Paraqitjen e dixhitalizuar të treguesve të përjashtimit social të fëmijëve në Shqipëri”.

 

Dixhitalizimi ndihmon në paraqitjen e shpejtë dhe të detajuar të informacionit mbi institucionalizimin e të drejtave të fëmijëve, në çdo qark të vendit; gjithashtu krijon mundësinë e përdorimit të informacionit mbi treguesit e varfërisë dhe të përjashtimit social të fëmijëve në çdo qark, bashki, komunë të vendit, nga çdo institucion/ specialist/ qytetar i interesuar. Përgatitja dhe shpërndarja e 12 fletushkave informative për secilin qark të vendit si edhe e një broshure me informacion përshkrues dhe statistikor në nivel kombëtar lehtëson përdorimin e informacionit mbi të drejtat e fëmijëve si edhe bashkëpunimin me rrjetin e Observatorëve për të drejtat e fëmijëve.

Observatori Kukës – 28 Gusht 2013

Kukës më, 28 Gusht 2013

Informacion mbi takimin e realizuar në Kukës në kuadër të projektit “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës të mospërjashtimit social të fëmijëve – RIDE”

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Kukës dhe me mbështetjen e përfaqësisë së UNICEF-it në Shqipëri, datë 28.08.2013 në ambientet e Këshillit të Qarkut Kukës organizoi takimin e parë me grupin e punës në kuadër të zbatimit të projektit: “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës të mospërjashtimit social të fëmijëve”.

 

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale (Drejtoria e Policisw sw Qarkut Kukws, Drejtoria Arsimore Rajonale – Kukws, Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shtetwror tw Punws etj), , përfaqësues nga OJF lokale , punonjës të njësisë për të drejtat e fëmijëve në komunë, dhe administratorë sociale.

Takimi u realizua sipas programit ku u prezantuan pjesëmarrësit dhe fjala përshëndetëse iu dha Kryetarit të Qarkut Kukës Z.Ibsen Elezi, i cili garantoi mbeshtetjen e tij të vazhdueshme në realizimin e suksesshëm të ketij projekti.

Më pas fjalën e mori Z. Jonuz Kola në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të shoqatës ALB-AID, i cili mbështeti dhe përgëzoi këtë nismë, e cila do të ndikojë pozitivisht në politikat e mbështetjes sociale të fëmijëve.

Znj.Elma Tërshana me cilësinë e drejtueses së projektit bëri një prezantim të Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve dhe  të projektit “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës së mospërjashtimit social të fëmijëve”. Ky projekt synon ndër të tjera që të identifikojë ato raste të abuzimit të fëmijëve, të cilët sistemi përkatës i mbrojtjes nuk i identifikon dot. Nëse flasim për fëmijët që jetojnë në familje të varfra me NE, pjesë e varfërisë janë dhe ato familje që nuk u është pranuar kërkesa për NE apo dhe ato familje që për shkak të procedurave nuk arrijnë të aplikojnë për NE. Gjithashtu pjesëmarrësit morën informacion mbi shtrirjen territoriale të këtij projekti edhe në qarqet Shkodër e Fier.

Nga të pranishmit pati pyetje dhe diskutime për situatën e të drejtave të fëmijëve në Qarkun Kukës, gjithashtu u kërkua që rastet të cilat identifikohen nga zyra rajonale të diskutohen çdo fillim muaji me grupin e punës;

Disa nga konkluzionet e këtij takimi ishin;

– Të ngrihet rrjeti i bashkëpunimit dhe brenda muajit Shtator 2013 të realizohet takimi i dytë.

– Rastet e diskutuara në takim të dokumentohen dhe  grupi i punës të fillojë menjëherë nga puna  për t’i dhënë zgjidhje problemeve.

– Të kontaktohen të gjitha njësitë vendore në qark dhe të krijohet rrjeti i bashkëpunimit me të gjitha këto njësi.

 

Punoi:

Shkëlqim Muça

Ekspert Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Kukës

Observatori Fier – 22 Gusht 2013

Fier më, 22 Gusht 2013

Informacion mbi takimin e realizuar në Fier në kuadër të projektit “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës të mospërjashtimit social të fëmijëve – RIDE”

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve -Fier në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore Fier dhe me mbështetjen e përfaqësisë së UNICEF-it në Shqipëri. , më datë 22 Gusht 2013 në ambientet e sallës së Prefekturës Fier organizoi takimin e parë me grupin e punës në kuadër të zbatimit të projektit: “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës të mospërjashtimit social të fëmijëve”.

 

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale (Drejtoria e Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore- Këshilli i Qarkut Fier, Prefektura Fier, Shërbimi Social Shtetëror zyra rajonale Fier, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Fier, Drejtoria Rajonale e Policisë së Qarkut Fier), përfaqësues nga OJF lokale , punonjës të njësisë për të drejtat e fëmijëve në komunë dhe administratorë sociale.

Takimi u realizua sipas programit ku u prezantuan pjesëmarrësit dhe fjala përshëndetëse iu dha Drejtorit të Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore- Këshilli i Qarkut Fier, Z. Astrit Hysi, i cili garantoi mbështetjen e tij të vazhdueshme në realizimin e suksesshëm të ketij projekti.

Më pas fjalën e mori Znj. Arlinda Ymeraj, Përgjegjëse e Politikave Sociale në zyrën Rajonale të UNICEF-it në Shqipëri, si një mbështetëse e kësaj nisme pozitive për përmirësimin e politikave sociale të fëmijëve.

Znj.Elma Tërshana me cilësinë e drejtueses së projektit bëri një prezantim të Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve dhe  të projektit “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës së mospërjashtimit social të fëmijëve”. Ky projekt synon ndër të tjera që të identifikojë ato raste të abuzimit të fëmijëve, të cilët sistemi përkatës i mbrojtjes nuk i identifikon dot. Nëse flasim për fëmijët që jetojnë në familje të varfra me NE, pjesë e varfërisë janë dhe ato familje që nuk u është pranuar kërkesa për NE apo dhe ato familje që për shkak të procedurave nuk arrijnë të aplikojnë për NE. Gjithashtu pjesëmarrësit morën informacion mbi shtrirjen territoriale të këtij projekti edhe në qarqet Shkodër e Kukës.

Nga të pranishmit pati pyetje dhe diskutime për situatën e të drejtave të fëmijëve në Qarkun Fier.

Disa nga konkluzionet e këtij takimi ishin;

– Zyra e projektit RIDE do të mundësojë koordinimin dhe harmonizimin e të gjithë strukturave të mirëqënies sociale në nivel rajonal dhe lokal, për të siguruar se asnjë fëmijë nuk përjashtohet nga gëzimi i të drejtave të tyre. Një gjë e tillë do të realizohet nëpërmjet rrjetëzimit të sfidave/ vështirësive, arritjeve dhe kapaciteteve ekzistuese. Kjo iniciativë e re do të ndihmojë në ofrimin e shërbimeve të integruara për fëmijët (jo vetëm përfitime nga skema e ndihmës ekonomike, por edhe nga fushat e tjera të mirëqenies sociale).

– Nxitja e njësive vendore për të aplikuar për projekte në mënyrë që të përfitojnë nga Fondet e pakufizuara. Në këtë mënyrë njësitë vendore duhet që të planifikojnë nevojat thelbësore që kanë nevojë për zgjidhje imediate.

– Sugjerim për politikat sociale; krijimi i një buxheti të përgjithshëm të mirëqënies sociale, (jo ndarja e tij në aspekte specifike: për romët, gratë e veja etj), në mënyrë që të shmanget diskriminimi në përftitimin e shërbimeve.

– Një rast pozitiv i cili u identifikua gjatë këtij takimi ishte rasti i Znj.Suela Spaho, mjeke familje në Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë, e cila prej 4 vjetësh është koordinatore e PEACE Corps, duke ofruar shërbime për fëmijët në komunat dhe fshatrat që kanë një përqëndrim më të lartë të fëmijëve të komunitetit romë (Levan, Baltëz, Drizë).

– Në Komunën Qendër Fier janë 7 raste të fëmijëve deri në moshën 2-3 muajsh, të cilët nuk janë të regjistruar në zyrën e gjendjes civile. Përpjekjet për zgjidhjen e këtyre rasteve kanë konsistuar në kontaktimin me Shërbimin Ligjor falas në Tiranë. Ndërkohë familjet nuk kanë mundësi ekonomike për kryerjen e gjyqit (për të përfituar njohjen e atësisë). Për këto raste duhet asistuar nëpërmjet ndërhyrjes së gjykatës, gjendjes civile, mjekëve të familjes. Për këto 7 raste njësugjerim për fillimin e punës së zyrës së projektit RIDE, është kontaktimi i përfaqësuesit të kësaj komune me përfaqësues të zyrës së gjendjes civile në Këshillin e Qarkut Fier. Ndërsa sugjerimi i kësaj Komune është forcimi i bashkëpunimit me Këshillin e Qarkut Fier në mënyrë që të përfitojnë fëmijët e komuniteteve Rome.

– Rastet e sjella nga kryetari i Shoqatës së Fëmijëve Jetim lidhen me rritjen e përmasës së krimit në familje. Një familje me 4 fëmijë, të cilët janë pa shtëpi por kanë në dispozicion tokë. E ëma është dënuar me burg. Ndërkohë fëmijët për shkak të pronësisë së tokës, nuk përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike. Anëtarët e Këshillit të Komunës duhet të këmbëngulin për heqjen e tokës, pasi nuk përdoret nga fëmijët, në mënyrë që ata të bëhen pjesë e skemës së ndihmës ekonomike. Gjithashtu Këshilli i Komunës duhet ta ndihmojë nëpërmjet një planifikimi më të mirë të buxhetit, duke shtuar vlerën mujore të ndihmës. Problemet vijnë edhe nga fëmijët e lindur jashtë martese, ku shumë fëmijë nuk marrin statusin e jetimëve.

 

Punoi:

Eridjona Kica

Eksperte Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Fier

Observatori Shkodër – 29 Gusht 2013

Shkodër më, 29 Gusht 2013

Informacion mbi takimin e realizuar në Shkodër në kuadër të projektit “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës të mospërjashtimit social të fëmijëve – RIDE”

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve -Shkodër në bashkëpunim me Njësinë e Drejtave të fëmijëve pranë Këshillit të Qarkut – Shkodër dhe me mbështetjen e përfaqësisë së UNICEF-it në Shqipëri. , më datë 29 Gusht 2013 në ambientet e sallës së Mbledhjeve të Qarkut Shkodër organizoi takimin e parë me grupin e punës në kuadër të zbatimit të projektit: “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës të mospërjashtimit social të fëmijëve”.

 

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale (Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Rajonal; Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Shkodër), përfaqësues nga OJF lokale , punonjës të njësisë për të drejtat e fëmijëve në komunë dhe administratorë sociale.

Takimi u realizua sipas programit ku u prezantuan pjesëmarrësit. Më pas fjalën e mori Znj.Elma Tërshana me cilësinë e drejtueses së projektit e cila bëri një prezantim të Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve dhe  të projektit “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës së mospërjashtimit social të fëmijëve”. Ky projekt synon ndër të tjera që të identifikojë ato raste të abuzimit të fëmijëve, të cilët sistemi përkatës i mbrojtjes nuk i identifikon dot. Nëse flasim për fëmijët që jetojnë në familje të varfra me NE, pjesë e varfërisë janë dhe ato familje që nuk u është pranuar kërkesa për NE apo dhe ato familje që për shkak të procedurave nuk arrijnë të aplikojnë për NE. Gjithashtu pjesëmarrësit morën informacion mbi shtrirjen territoriale të këtij projekti edhe në qarqet Fier e Kukës.

Nga Znj.Anilda Gurakuqi u bë një ekspoze e punës së deritanishme të Observatorit, arritjet si dhe bashkëpunimet e frytshme me institucionet rajonale; organizatat e shoqërisë civile dhe në mënyrë të vecantë me NjDF e Departamentin e  Shërbimeve Sociale pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

Nga ana e përfaqësuesit të NJDF pranë Këshillit të Qarkut Z. Jozef Serrmi projekti në fjalë është i rëndësishëm dhe i domosdoshëm në koordinimin e rasteve problematike të fëmijëve të cilët kanë nevojë për përfshirje në shërbime sociale. Por ai vendosi theksin se situata në Qarkun Shkodër nuk paraqitet e mirë në krijimin e njësive të Drejtave të Fëmijëve pranë Komunave. Nga 33 njësi administrative që ka qarku vetëm 7 njësi përfshirë edhe Bashkinë Shkodër kanë ngritur Njësinë e të drejtave të Fëmijëve.

 

Nga diskutimet që pasuan në takim u adresuan disa çështje për zgjidhje dhe disa të tjera si konkluzione të takimit, si më poshtë

– Zyra e projektit RIDE do të mundësojë koordinimin dhe harmonizimin e të gjithë strukturave të mirëqënies sociale në nivel rajonal dhe lokal, për t’u siguruar se asnjë fëmijë nuk përjashtohet nga gëzimi i të drejtave të tyre. Një gjë e tillë do të realizohet nëpërmjet rrjetëzimit të sfidave/ vështirësive, arritjeve dhe kapaciteteve ekzistuese. Kjo inisiativë e re do të ndihmojë në ofrimin e shërbimeve të integruara për fëmijët (jo vetëm përfitime nga skema e ndihmës ekonomike, por edhe nga fushat e tjera të mirëqënies sociale).

– Nxitja dhe lobimi që njësitë vendore të krijojnë Njësitë e të Drejtave të Fëmijëve dhe gjithashtu e rëndësishme të adresohet fuqizimi i metejshëm i këtyre strukturave të reja të cilat do të aftësohen të referojnë; orientojnë; koordinojnë por edhe të zgjidhin rastet problematike të fëmijëve në bashkëpunim me aktorët e tjerë ( Z.Jozef, NDF).

– Problematike paraqiten edhe rastet e fëmijëve të paarsimuar. Në një vizitë të menaxheres së Ëorld Vision Shkodër në fshatin Bardhaj të Komunës Rrethina në 3 familje janë evidentuar fëmijë të paarsimuar. E rëndësishme është që këto raste individuale të kthehen në çështje për tu zgjidhur. Gjatë takimit për këto raste specifike nga znj.Neta Pero u orientua dhe u informuan pjesëmarrësit se mund të ndiqet shkollë me korrespondëncë pranë Shkollës 9 vjecare në Shkodër “P.Vasa”. Në këtë mënyrë pjesëmarrësit patën mundësinë gjatë takimit të shkëmbënin informacione e praktika të mira të zgjidhjes apo koordinimit të rasteve të fëmijëve.

– Rekomandohet që NJMF të funksionojë në Komuna si një strukturë e posacme. Në nenin 39 të ligjit Kuadër për fëmijë pika 1 përcaktohet se mund të jëtë një strukturë e posacme ose si një njësi e strukturave të cështjeve sociale. Për shkak të ngarkesës, duhet të jetë një ose disa persona të vecantë që merren posacërisht vetëm me cështjet e fëmijeve. ( znj.Arlinda nga Ëorld Vision)

– Funksionimi i mekanizmit të referimit të rasteve duhet të jetë më funksional dhe të fuqizohet më tej. Ligji ka përcaktuar saktë hallkat ndërinstitucionale dhe ato të shoqërisë civile por duhet të ketë më bashkërendim ndërmjët tyre. (znj. Alketa, Drejtore e SHSRajonal).

– Sugjerohet supervizimi i strukturave të NMF-ve në komuna apo strukturave përgjegjëse për koordinimin e rasteve mbi punën, përformacën dhe bashkëpunimin reciprok. Gjithashtu sugjerohen takime të përmuajshme ose një herë në 2 muaj për të ndarë rastet, shpërndarë raporte në mënyrë që të krijohen edhe praktika të mira të zgjidhjeve të rasteve problematike (z. Altin, QKSHPSH).

– Ngritja e një database online në web të rasteve të referuara për zgjidhje nga aktorët lokal (Znj.Elma, Observatori Kombëtar).

-Të definohen procedurat e referimit të rasteve dhe protokolli përkatës.

Komuna Postribë dhe komuna Ana e Malit referojnë se kanë momentalisht 9 raste problematike (Komuna Postribë 5 raste dhe Komuna Ana e Malit 4 raste). Nga punonjësi i NjMF në Komunën Postribë theksohet saktësia e ligjit por aktualisht puna e kësaj njësie operon bazuar në një vullnet të mirë dhe moral individual për të zgjidhur rastet problematike. Të detajohet përshkrimi i punës së punonjësit të NMF në Komuna dhe ti kërkohet pushtetit vendor shtimi i përsonelit apo punonjësve në këtë strukturë (Z.Dashamir, NjMF Postribë).

– Mungesa e psikologut në shkolla të komunës mbetet një çështje për t’u adresuar. Në komuna nuk ka psikolog ndërsa në qytet një psikolog fuksionon për 2500 nxënës dhe kjo ngarkesë nuk lejon fuksionimin cilësor të detyrave të psikologut të nxënësve.

– Nga programi SOS Fshatrat e fëmijeve adresohet problematika e 3 të rinjve jetim lidhur me strehimin dhe përfshirjen në ndihmë ekonomike. Gjithashtu bëhen evidente problematikat e të rinjve jetim të cilët dalin nga jetimorja dhe kanë vështirësi në përfshirjen në jetën sociale dhe shpeshherë bëhen edhe pre e abuzimeve. (Znj. Jonida, SOS Shkodër).

 

Punoi:

Anilda Gurakuqi (Shestani)

Eksperte Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Shkodër 

“Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve”

“Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009”

Observatori Vlorë – 20 nëntor 2011

Në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, Observatori Vlorë në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës, Qarkun Vlorë, Terre des Hommes, Qëndrën Kulturore të Fëmijëve, Shoqatën e të Verbërve dhe Qëndrën Aulona, organizuan veprimtari me qëllim kryesor ndërgjegjësimin e fëmijëve, institucioneve të lidhur me ta dhe të gjithë komunitetit në lidhje me respektimin e të drejtave të fëmijëve. Veprimtaria konsistoi në një koncert të organizuar për fëmijët ku pjesëmarrës ishin nxënës të shkollave të ndryshme. Këto aktivitete vazhduan edhe në Bashkinë dhe Qarkun e Vlorës.
Në përfundim të kësaj veprimtarie, fëmijët u shprehen entuziast dhe organizatorët gjithashtu, duke shprehur interesin për të organizuar dhe veprimtari të tjera në të ardhmen.

Lançimi i Raportit: “Të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri 2009”

Tiranë 14 Dhjetor – Aleanca për Fëmijët në Shqipëri/ Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, prezantojnë sot raportin mbi situatën e fëmijëve në disa qarqe të Shqipërisë nga pikëpamja e realizmit të të drejtave si dhe përpjekjet e politikave në nivel qendror dhe lokal.

Ky takim synon që të kontribuojë në zhvillimin e politikave publike lokale dhe strategjive, – në shërbim të interesit më të lartë të fëmijës. Të gjithë informacionet dhe të dhënat për hartimin e këtij raporti janë marrë nga institucione zyrtare të nivelit qendror, rajonal dhe lokal. Për më shumë…

Observatori Shkodër – 20 nëntor 2011

Në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, Observatori Shkodër në bashkëpunim me zyrën ACA në këtë qark, organizuan aktivitetin ndërgjegjësues për të drejtat e fëmijëve. Pjesëmarrës në këtë veprimtari ishin përfaqësues të Këshillit të Komunës, mësues dhe prindër. Veprimtaria konsistoi në pjesëmarrjen e fëmijëve të shkollave 9-vjeçare. Fëmijët me anë të esseve dhe vizatimeve shprehën mendimet lidhur me të drejtat që ata gëzojnë.
Qëllimi kryesor i kësaj veprimtarie ishte promovimi i të drejtave të fëmijëve tek institucionet të cilat kanë lidhje të drejtpërdrejtë me ta, tek mësuesit, prindërit si dhe tek vetë fëmijët. Për këtë arësye në nisje të aktivitetit, Observatori Shkodër bëri një prezantim me qëllim informimi mbi Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
Në përfundim të kësaj veprimtarie, fëmijët u shprehen entuziast dhe organizatorët gjithashtu, duke shprehur interesin për të organizuar dhe veprimtari të tjera në të ardhmen.

Observatori Shkodër – 15 Nëntor 2011

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve në Shkodër ka njohur aktorët lokalë me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë, të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet dhe mendimet e aktorëve në përmirësimin e disa pikave të këtij drafti:

  • Është e nevojshme që të ketë mësues mbështetës për fëmijët që integrohen në shkollat normale dhe trajnim për normat e sjelljes së mësuesve, që jo gjithmonë janë pozitive
  • Të ketë kurse dhe trajnime për mësuesit mbështetës, gjithashtu edhe kurse informimi për mësuesit parësor që të kuptojnë punë dhe rolin e mësuesve mbështetës
  • Të ketë bashkëpunim mes mësuesve parësor dhe mësuesve mbështetës
  • Krijimin e programeve dhe testeve për fëmijët me Aftësi të Kufizuara
  • Të krijohet mundësi shkollimi për ato persona që nuk kanë mundur të vazhdojnë shkollën në përputhje me moshën e tyre kronologjike
  • Propozohen aktorë të pavarur për aspektin e familjeve kujdestare
  • Propozohet kryerja e dënimit të minorenëve brenda strukturave të mbrojtura