Shpërndarja e teksteve falas dhe debate mbi fëmijët Rom dhe Egjiptian në vitin shkollor 2015-2016

“Varfëria e fëmijëve në Shqipëri” – Karta Raportuese Nr. 1

“Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve”

“Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009”

Lançimi i Raportit: “Të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri 2009”

Tiranë 14 Dhjetor – Aleanca për Fëmijët në Shqipëri/ Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, prezantojnë sot raportin mbi situatën e fëmijëve në disa qarqe të Shqipërisë nga pikëpamja e realizmit të të drejtave si dhe përpjekjet e politikave në nivel qendror dhe lokal.

Ky takim synon që të kontribuojë në zhvillimin e politikave publike lokale dhe strategjive, – në shërbim të interesit më të lartë të fëmijës. Të gjithë informacionet dhe të dhënat për hartimin e këtij raporti janë marrë nga institucione zyrtare të nivelit qendror, rajonal dhe lokal. Për më shumë…