Thirrje për shprehje interesi- Ekspert Staticien

Tiranë, më 27 Maj 2022

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 1 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

 

 

Titulli i punës:

  1. Ekspert statisticien për përgatitjen e kapitullit të vlerësimit të sistemeve staistikore pë të raportuar sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Statistikave të Krimit (ICCS)- 25 ditë pune

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 qershor – 29 korrik 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 03.06.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (27.05.2022) e deri në mbylljen e saj (08.06.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.