Thirrje për shprehje interesi

Tiranë, më 20 Maj 2022

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjëve” është i interesuar të punësojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik “Për përgatitjen e një factsheet me të dhëna statistikore mbi tregues për fëmijët në Bashkinë Korçë” në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri.

Detyrat e punës:

  1. Përditësimi i listës së hartuar të treguesve të mbledhur në bashkinë Korçë dhe hartimi i listës finale;
  2. Përditësimi i instrumentave për mbledhjen e të dhënave nga secili institucion përgjegjës mbi treguesit në Bashkinë Korçë;
  3. Procesimi i të dhënave të mbledhura dhe përgatija e factsheet

Kohëzgjatja e angazhimit: 13 qershor – 22 korrik 2022

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

  1. Të jenë të pajisur me diplomë në degën: Statistikë, Komunikim, Shkenca Sociale, Informatikë, Ekonomi, ose në fusha të ngjashme;
  2. Të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në detyra të ngjashme;
  3. Të interesuarit me diplomë master apo më lart do të kenë prioriret.

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur dhe një CV deri me datë 03.06.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (20.05.2022) e deri në mbylljen e saj (03.06.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.