Thirrje për shprehje interesi- Ekspertë për përgatitjen e publikimit të fëmijëve të INSTAT

Tiranë, më 31 Maj 2022

Thirrje për shprehje interesi

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjëve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 4 ekspertiza të ndryshme nga individë, persona fizik ose juridik.

Titulli i punës:

  1. Ekspert për realizimin e rishikimit të publikimit të fëmijëve të INSTAT – 10 ditë pune
  2. Ekspert për të realizuar përshkrimin e trendeve për kapitullin mbi trajnimin dhe punësimin e publikimit të fëmijëve të INSTAT – 10 ditë pune
  3. Ekspert për të realizuar përshkrimin e trendeve për kapitullin mbi shëndetin dhe arsimin e publikimit të fëmijëve të INSTAT – 10 ditë pune
  4. Ekspert për të realizuar përshkrimin e trendeve për kapitullin mbi mbrojtjen e publikimit të fëmijëve të INSTAT – 10 ditë pune

Secili individ, person fizik, ose juridik mund të aplikojë vetëm në një pozicion pune.

Kohëzgjatja e angazhimit: 20 qershor – 29 korrik 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur  që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 10.06.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (31.05.2022) e deri në mbylljen e saj (10.06.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.