Vlerësimi i aksesit në shërbime për migrantët e kthyer

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori), me mbështetjen e Agjensisë Austriake për Zhvillim (ADA), ka zbatuar gjatë periudhës Mars – Maj 2017, në qarkun e Dibrës, Fierit dhe Tiranës, nismën “Hartëzimi i Emigrantëve të kthyer shqiptarë (fokus i veçantë mbi fëmijët dhe familjet e tyre)”.

Duke besuar se emigrantët e kthyer janë një grup vulnerabël dhe duhen trajtuar me prioritet për të lehtësuar kështu procesin e ri-integrimit të tyre në vend, është ndërmarrë kjo iniciativë për të identifikuar nevojat e tyre për shërbime si dhe masën e plotësimit të tyre nga çdo institucion.

Për të kuptuar më mirë nevojat dhe sfidat e ndeshura në plotësimin e tyre, për secilin qark është realizuar një vlerësim i aksesit në secilën nga shërbimet bazë, duke dalë me disa rekomandime për secilin nga institucionet lokale, të cilët mund ti aksesosni si më poshtë:

Vlerësimi i situatës për qarkun Dibër:

https://observator.org.al/wp-content/uploads/2017/06/Vleresimi_i_sfidave_te_emigranteve_te_kthyer_ne_integrimin_ne_vend-Qarku_Diber.pdf

Vlerësimi i situatës për Qarkun Fier:

https://observator.org.al/wp-content/uploads/2017/06/Vleresimi_i_sfidave_te_emigranteve_te_kthyer_ne_integrimin_ne_vend-Qarku_Fier.pdf

Vlerësimi i situatës për Qarkun Tiranë:

https://observator.org.al/wp-content/uploads/2017/06/Vleresimi_i_sfidave_te_emigranteve_te_kthyer_ne_integrimin_ne_vend-Qarku_Tirane.pdf

Gjithashtu gjetjet nga i gjithë procesi i realizuar janë përdorur për të hartuar një dokument final i cili targeton institucionet qëndrore politikë-bërëse, duke dalë me disa rekomandime për secilën nga ministritë e linjës, të cilin mund ta aksesoni si më poshtë:

https://observator.org.al/wp-content/uploads/2017/05/Vleresimi_i_aksesit_ne_sherbime_per_migrantet_e_kthyer.pdf