Observatori Shkodër – 15 Nëntor 2011

Komente mbi Draftin Plani i Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve në Shkodër ka njohur aktorët lokalë me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë, të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet dhe mendimet e aktorëve në përmirësimin e disa pikave të këtij drafti:

  • Është e nevojshme që të ketë mësues mbështetës për fëmijët që integrohen në shkollat normale dhe trajnim për normat e sjelljes së mësuesve, që jo gjithmonë janë pozitive
  • Të ketë kurse dhe trajnime për mësuesit mbështetës, gjithashtu edhe kurse informimi për mësuesit parësor që të kuptojnë punë dhe rolin e mësuesve mbështetës
  • Të ketë bashkëpunim mes mësuesve parësor dhe mësuesve mbështetës
  • Krijimin e programeve dhe testeve për fëmijët me Aftësi të Kufizuara
  • Të krijohet mundësi shkollimi për ato persona që nuk kanë mundur të vazhdojnë shkollën në përputhje me moshën e tyre kronologjike
  • Propozohen aktorë të pavarur për aspektin e familjeve kujdestare
  • Propozohet kryerja e dënimit të minorenëve brenda strukturave të mbrojtura.