Observatori Dibër– 15 Nëntor 2011

Komente mbi Draftin Plani i Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Dibër ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet e aktorëve në lidhje me këtë draft. Disa nga institucionet lokale që morrën pjesë në diskutimet rreth Planit të Veprimit ishin: Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Dibër, Prefektura Dibër, Zëri 16+ Dibër, Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të fëmijëvë Dibër, World Vision, Partner për Fëmijët dhe Observatori për të Drejtat e Fëmijëve. Institucionet shprehën mendimet e tyre për përmirësimin e disa pikave në Draft- Planin e Veprimit:

  • Të përcaktohen njësitë vendore si struktura që duhet të krijojnë bazë të dhënash për respektimin e të drejtave të fëmijëve.
  • Të evidentohen saktë dhe në mënyrë periodike “fëmijët në risk” dhe të merren masa konkrete sipas problematikave
  • Të fuqizohen Qeveritë e Nxënësve nëpërmjet aktivitetevedhe fondeve në dispozicion të tyre nga njësitë vendore
  • Të ngrihen CPU në të gjitha njësitë vendore
  • Tryezat Rajonale Antitrafik të zgjerojnë fokusin e punës së tyre për të gjitha çështjet që cënojnë të drejtat e fëmijëve, si një ndër grupet më në nevojë.
  • Të rritet siguria brenda ambjenteve të shkollave nëpërmjet vendosjes së sistemit të kamerave
  • Monitorim më i kujdesshëm nga strukturat vendore i bizneseve lokale që ofrojnë shërbime pëe fëmijë, duke siguruar cilësinë e tyre dhe duke garantuar sigurinë e fëmijës
  • Krijimi i mundësive në komunitete ku fëmijët të shprehin aftësitë dhe prirjet e tyre, ngritja e qëndrave rinore apo alternativave të ngjashme me ta.
  • Rritja e rolit të prindërve dhe strukturave të tjera në shkollë që sigurojnë bashkëpunim të vazhdueshëm dhe cilësor të familjeve me shollën në interes të mbarëvajtjes së fëmijëve.