Fillimi i vitit shkollor 2015-2016

“Varfëria e fëmijëve në Shqipëri” – Karta Raportuese Nr. 1

Observatori Elbasan – 14 Nëntor 2011

Komente mbi Draftin Plani i Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Elbasan ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet e aktorëve në lidhje me këtë draft. Disa nga institucionet lokale që morrën pjesë në diskutimet rreth Planit të Veprimit ishin: Aid to the Balkans, Drejtoria e Policisë Elbasan, Zëri 16+, World Vision, I.C.C dhe Terre des Hommes. Institucionet shprehën mendimet e tyre për përmirësimin e disa pikave në Draft- Planin e Veprimit:

 • Shoqërimi i Plan Veprimit me buxhet përkatës nga Qeveria Qëndrore
 • Treguesit e monitorimit të jenë më real dhe të matshëm
 • Unifikimi i të dhënave që mblidhen nga institucionet shtetërore duhet të jenë më konkrete me qëllim analizimin e drejtë të situatave mbi të cilat më vonë hartohen politika.
 • Ti kushtohet rëndësia e duhur Shërbimit Alternativ, si një shërbim shumë i nevojshëm për kohët që po kalojmë dhe me efikas përsa i përket cilësisë.
 • Mbështjeta e CPU-ve në ngritje kapacitetesh
 • Krijimi i hapsirave ligjore financiare për mbështetjen e inisiativave të CPU-ve
 • Krijimin e mekanizmave detyrues që Pushteti Vendor të marrë përgjegjësitë e veta në hartimin e Politikave Efikase peër Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve nëpërmjet Planeve Lokale të Veprimit dhe fuqizimit të CPU-ve.

“Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve”

“Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009”

Observatori Elbasan – 20 nëntor 2011

Në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, zyra e Aleancës për të Drejtat e Fëmijëve në qarkun e Elbasanit organizoi një veprimtari informuese mbi ligjin nr.10347 “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin Zëri 16+, mësues, prindër, psikologë të shkollave si dhe një grup përfaqësuesish të fëmijëve. Qëllimi kryesor i kësaj veprimtarie ishte informimi mbi ligjin nr.10347. Si rezultat i informacionit që fëmijët morrën mbi këtë ligj vendosën të hartojnë një deklaratë për shtyp dhe ta lexojnë atë përpara mediave duke iu drejtuar drejtuesve të institucioneve kryesore. Fëmijët dhe pjesëmarrësit e tjerë treguan mjaft interes për këtë veprimtari informuese dhe ata u shprehën mbi domosdoshmërinë e këtij informimi.

Observatori Elbasan – 14 Nëntor 2011

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Elbasan ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet e aktorëve në lidhje me këtë draft. Disa nga institucionet lokale që morrën pjesë në diskutimet rreth Planit të Veprimit ishin: Aid to the Balkans, Drejtoria e Policisë Elbasan, Zëri 16+, World Vision, I.C.C dhe Terre des Hommes. Institucionet shprehën mendimet e tyre për përmirësimin e disa pikave në Draft- Planin e Veprimit:

 • Shoqërimi i Plan Veprimit me buxhet përkatës nga Qeveria Qëndrore
 • Treguesit e monitorimit të jenë më real dhe të matshëm
 • Unifikimi i të dhënave që mblidhen nga institucionet shtetërore duhet të jenë më konkrete me qëllim analizimin e drejtë të situatave mbi të cilat më vonë hartohen politika.
 • Ti kushtohet rëndësia e duhur Shërbimit Alternativ, si një shërbim shumë i nevojshëm për kohët që po kalojmë dhe me efikas përsa i përket cilësisë.
 • Mbështjeta e CPU-ve në ngritje kapacitetesh
 • Krijimi i hapsirave ligjore financiare për mbështetjen e inisiativave të CPU-ve
 • Krijimin e mekanizmave detyrues që Pushteti Vendor të marrë përgjegjësitë e veta në hartimin e Politikave Efikase peër Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve nëpërmjet Planeve Lokale të Veprimit dhe fuqizimit të CPU-ve.