“Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009”

Observatori Durrës – 20 nëntor 2011

Në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, zyra e Aleancës për të Drejtat e Fëmijëve në qarkun e Durrësit organizoi veprimtarinë me moton “Një zë”. Bashkë organizatorë të kësaj veprimtarie Bashkia e Durrësit, Zëri i Fëmijëve 16+, Parlamenti Rinor, etj. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti ishte ndërgjegjësimi i pushtetarëve, përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe përfaqësuesve të institucioneve të tjera në lidhje me mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Fëmijët me anë të krijimeve shprehën mendimet e tyre lidhur me të drejtat që ata gëzojnë.
Në përfundim të kësaj veprimtarie, fëmijët u shprehen entuziast dhe organizatorët gjithashtu, duke shprehur interesin për të organizuar dhe veprimtari të tjera në të ardhmen.

Observatori Durrës – 17 Nëntor 2011

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Durrës ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet e aktorëve në lidhje me këtë draft. Disa nga institucionet lokale që morrën pjesë në diskutimet rreth Planit të Veprimit ishin: Këshilli i Qarkut Durrës, Drejtoria e Shëndetit Publik Durrës, Shërbimi Social Shtetëror Durrës, Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Durrës, Qarku Durrës dhe Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës. Institucionet shprehën mendimet e tyre për përmirësimin e disa pikave në Draft- Planin e Veprimit:

  • Të bëhet një koordinim i dy plan veprimeve; të Plan Veprimit të Luftës Kundër Trafikimit të Fëmijëve me Plani ne Veprimit të Viktimave të Trafikimit
  • Të hapen njësi për të drejtat e fëmijëve edhe në komuna ku të përcaktohen qartë dhe në mënyrë specifike detyrat dhe mënyra se si do të mbështeten këto njësi me fonde.
  • Të ketë buxhet konkret për fëmijët në nevojë që do të mbështeten nga shërbimi social
  • Përfshirja e inspektoriatit shtetëror të punës.