Shpërndarja e teksteve falas dhe debate mbi fëmijët Rom dhe Egjiptian në vitin shkollor 2015-2016

“Varfëria e fëmijëve në Shqipëri” – Karta Raportuese Nr. 1

Fletëpalosje Dibër

Observatori Dibër– 15 Nëntor 2011

Komente mbi Draftin Plani i Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Dibër ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet e aktorëve në lidhje me këtë draft. Disa nga institucionet lokale që morrën pjesë në diskutimet rreth Planit të Veprimit ishin: Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Dibër, Prefektura Dibër, Zëri 16+ Dibër, Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të fëmijëvë Dibër, World Vision, Partner për Fëmijët dhe Observatori për të Drejtat e Fëmijëve. Institucionet shprehën mendimet e tyre për përmirësimin e disa pikave në Draft- Planin e Veprimit:

 • Të përcaktohen njësitë vendore si struktura që duhet të krijojnë bazë të dhënash për respektimin e të drejtave të fëmijëve.
 • Të evidentohen saktë dhe në mënyrë periodike “fëmijët në risk” dhe të merren masa konkrete sipas problematikave
 • Të fuqizohen Qeveritë e Nxënësve nëpërmjet aktivitetevedhe fondeve në dispozicion të tyre nga njësitë vendore
 • Të ngrihen CPU në të gjitha njësitë vendore
 • Tryezat Rajonale Antitrafik të zgjerojnë fokusin e punës së tyre për të gjitha çështjet që cënojnë të drejtat e fëmijëve, si një ndër grupet më në nevojë.
 • Të rritet siguria brenda ambjenteve të shkollave nëpërmjet vendosjes së sistemit të kamerave
 • Monitorim më i kujdesshëm nga strukturat vendore i bizneseve lokale që ofrojnë shërbime pëe fëmijë, duke siguruar cilësinë e tyre dhe duke garantuar sigurinë e fëmijës
 • Krijimi i mundësive në komunitete ku fëmijët të shprehin aftësitë dhe prirjet e tyre, ngritja e qëndrave rinore apo alternativave të ngjashme me ta.
 • Rritja e rolit të prindërve dhe strukturave të tjera në shkollë që sigurojnë bashkëpunim të vazhdueshëm dhe cilësor të familjeve me shollën në interes të mbarëvajtjes së fëmijëve.

“Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve”

“Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009”

Observatori Dibër – 20 nëntor 2011

Në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, zyra e Aleancës për të Drejtat e Fëmijëve në qarkun e Dibrës organizoi veprimtarinë me temë ‘Promovojmë të drejtat dhe detyrat tona”. Bashkë organizatorë të kësaj veprimtarie ishin Pushteti Lokal, Qeveria e Nxënësve, Këshilli i Prindërve etj. Veprimtaria konsistoi në një koncert të zhvilluar nga vetë fëmijët e shkollave. Gjithashtu fëmijët me anë të krijimeve shprehën mendimet e tyre lidhur me të drejtat që ata gëzojnë. Një nga Komunat e Dibrës i dhuroi një shumë simbolike njërës prej shkollave.
Në përfundim të kësaj veprimtarie, fëmijët u shprehen entuziast dhe organizatorët gjithashtu, duke shprehur interesin për të organizuar dhe veprimtari të tjera në të ardhmen.

Observatori Dibër – 15 Nëntor 2011

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Dibër ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet e aktorëve në lidhje me këtë draft. Disa nga institucionet lokale që morrën pjesë në diskutimet rreth Planit të Veprimit ishin: Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Dibër, Prefektura Dibër, Zëri 16+ Dibër, Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të fëmijëvë Dibër, World Vision, Partner për Fëmijët dhe Observatori për të Drejtat e Fëmijëve. Institucionet shprehën mendimet e tyre për përmirësimin e disa pikave në Draft- Planin e Veprimit:

 • Të përcaktohen njësitë vendore si struktura që duhet të krijojnë bazë të dhënash për respektimin e të drejtave të fëmijëve.
 • Të evidentohen saktë dhe në mënyrë periodike “fëmijët në risk” dhe të merren masa konkrete sipas problematikave
 • Të fuqizohen Qeveritë e Nxënësve nëpërmjet aktivitetevedhe fondeve në dispozicion të tyre nga njësitë vendore
 • Të ngrihen CPU në të gjitha njësitë vendore
 • Tryezat Rajonale Antitrafik të zgjerojnë fokusin e punës së tyre për të gjitha çështjet që cënojnë të drejtat e fëmijëve, si një ndër grupet më në nevojë.
 • Të rritet siguria brenda ambjenteve të shkollave nëpërmjet vendosjes së sistemit të kamerave
 • Monitorim më i kujdesshëm nga strukturat vendore i bizneseve lokale që ofrojnë shërbime pëe fëmijë, duke siguruar cilësinë e tyre dhe duke garantuar sigurinë e fëmijës
 • Krijimi i mundësive në komunitete ku fëmijët të shprehin aftësitë dhe prirjet e tyre, ngritja e qëndrave rinore apo alternativave të ngjashme me ta.
 • Rritja e rolit të prindërve dhe strukturave të tjera në shkollë që sigurojnë bashkëpunim të vazhdueshëm dhe cilësor të familjeve me shollën në interes të mbarëvajtjes së fëmijëve.