THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERT PËR TË PËRGATITUR NJË BROSHURË

Tiranë, më 13 Shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të përgatitur një broshurë

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 1 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

Titulli i punës:

  1. Ekspert për të përgatitur një broshurë për të shpjeguar pyetjet, treguesit, dhe mënyrën e punës për mbledhësit e të dhënave mbi treguesit e diprivimit të fëmijëve- 7 ditë pune

 

Kohëzgjatja e angazhimit 26 shtator – 4 nëntor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 19.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (13.09.2022) e deri në mbylljen e saj (19.09.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.