Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) dhe Shkolla e Magjistraturës

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) dhe Shkolla e Magjistraturës realizuan takimin prezantues të gjetjeve paraprake mbi analizën e aspekteve ligjore dhe praktikën gjyqësore të martesave nën moshë në 7 Gjykata në vend.
Me mbështetjen e Fondit Kanadez për Iniciativat Lokale (CFLI) dhe Qeverisë Australiane, është zbatuar nisma “Zbatimi i mekanizmave ligjore si një mjet për parandalimin e martesave nën moshë”. Nisma është zbatuar përmes monitorimit të vendimeve gjyqësore të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore Shkodër, Kukës, Fier, Kavajë, Lezhë, Pukë dhe Tropojë për periudhën 2011 – 2017 dhe studimit të këtyre rasteve.