OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE

OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE

Tashmë, Observatori për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve (Observatori) do të prezantohet  në shoqerinë  shqiptarë si një strukture e cila  do të monitorojë dhe të drejtat e të rinjve në Shqipëri. Misioni ynë është të garantojmë zbatimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri, nëpërmjet vëzhgimit, kërkimit dhe analizës; edukimit, rritjes së kapaciteteve dhe avokimit për një angazhim dhe bashkëpunim efektiv të institucioneve kombëtare dhe lokale.

Ne jemi të angazhuar të:

  • Ndihmojmë fëmijët dhe të rinjtë të aksesojnë të drejtat e tyre;
  • Përdorim dhe avokojmë metoda të bazuara në të dhëna për formulimin e politikave dhe programeve që në qendër të tyre kanë të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve.
  • Përpunojmë dhe komunikojmë informacion të besueshëm që nxit avokimin, dhe zhvillimin e politikave dhe programeve të përqendruara tek fëmijët dhe të rinjtë.
  • Funksionojmë si një burim i besueshëm dhe bashkëpunues për palët e interesuara në mbarë vendin që punojnë për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve.
  • Bashkëpunojë me palët e interesuara në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar për të avancuar në të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri.
  • Monitorojë prioritetet dhe veprimet kombëtare për të drejtuar përgjigje të orientuara drejt rezultateve.
  • Sigurojmë një forum kombëtar për hulumtim, debat, edukim dhe shkëmbim njohurish ndërmjet atyre që punojnë për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve.
  • Identifikojmë dhe avokojmë për ndryshimet e nevojshme në politika dhe praktika si dhe t’i mundësojmë të tjerëve të bëjnë të njëjtën gjë.

 

Për më shumë informacin rreth angazhimeve tona , ju lutem referojuni linkut:

Web: https://observator.org.al/

Facebook:https://www.facebook.com/observator.org.al/?notif_id=1522101888309517&notif_t=page_fan&ref=notif