Observatori Durrës – 17 Nëntor 2011

Komente mbi Draftin Plani i Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Durrës ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet e aktorëve në lidhje me këtë draft. Disa nga institucionet lokale që morrën pjesë në diskutimet rreth Planit të Veprimit ishin: Këshilli i Qarkut Durrës, Drejtoria e Shëndetit Publik Durrës, Shërbimi Social Shtetëror Durrës, Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Durrës, Qarku Durrës dhe Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës. Institucionet shprehën mendimet e tyre për përmirësimin e disa pikave në Draft- Planin e Veprimit:

  • Të bëhet një koordinim i dy plan veprimeve; të Plan Veprimit të Luftës Kundër Trafikimit të Fëmijëve me Plani ne Veprimit të Viktimave të Trafikimit
  • Të hapen njësi për të drejtat e fëmijëve edhe në komuna ku të përcaktohen qartë dhe në mënyrë specifike detyrat dhe mënyra se si do të mbështeten këto njësi me fonde.
  • Të ketë buxhet konkret për fëmijët në nevojë që do të mbështeten nga shërbimi social
  • Përfshirja e inspektoriatit shtetëror të punës.