Projekti

 “Policia dhe Komuniteti një bashkëpunim i domosdoshëm për një jetë më të sigurt”

Donator: Mbështetja Suedeze për MB/Psh mbi Policimin në Komunitet.

Kohëzgjatja: Dhjetor 2013- Janar 2014

Observatorët për të drejtat e fëmijëve në Qarkun Shkodër dhe Korçë përgjatë periudhës Dhjetor 2013 – Janar 2014 zbatuan projektet respektive “Policia dhe Komuniteti një Bashkëpunim i domosdoshëm për një jetë më të sigurt” financuar nga Mbështetja Suedeze për Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit mbi Policimin në komunitet.

Të gjitha aktivitetet e ndërmarra ishin në përmbushje të Qëllimit kryesor të projektit dhe Objektivave të tij si më poshtë:

Qëllimi:

Krijimi i një rrjeti lokal me mandat përmisimin e komunikimit dhe zgjidhjen e problemeve sociale ne komunitet.

Objektivat:

a. Krijimi i një rrjeti të përhershëm komunikimi midis policisë, komunitetit dhe pushtetit vendor;

b. Informimi i komuniteteve, veçanërisht të rinjve mbi objektivat e Policimit në komunitet si një shërbim komunitar.

c. Rritja e informacionit dhe aksesit të komuniteteve ndaj shërbimeve të policisë.

Të gjitha aktivitetet e ndërmarra në Qarkun Korçë e Shkodër synonin të ndërhynin në disa aspekte të rëndësishme si: krijimin e një Policie moderne dhe efektive; gjetjen e mënyrave të reja krijuese; vendosjen e raporteve të bashkëpunimit ndërmjet Policisë dhe komunitetit; edukimin dhe inkurajimin e qytetarëve se Policia është burim që ato mund ta përdorin në ndihmë të tyre për të zgjidhur problemet si dhe rritjen e besimit tek figura e oficerit të Policisë.

Disa nga aktivitetet kryesore që u realizuan:

–          U ngritën respektivisht 3 grupe komunitare në Bashkinë Shkodër e Vau të Dejës dhe gjithashtu 3 grupe komunitare në Bashkinë Korcë e Pogradec.

–          U realizua trajnimi i punonjësve të Policisë së Shtetit dhe administratorëve të Rajoneve administrative në Shkodër e Vau i Dejës mbi Mbrojtjen e fëmijëve, mekanizmin referues dhe fenomenet negative që përballen sot të rinjtë.

–          Trajnimi i grupeve komunitare (në përbërje të cilëve nëna, baballarë, të rinj) mbi Policimin në Komunitet si një shërbim komunitar në Bashkinë Shkodër; Korçë; Vau i Dejës e Pogradec.

–          Të rinjtë e trajnuar shpërndanë informacionin mbi Policimin në Komunitet të ndihmuar nga inspektori i Policisë dhe kryetari i Rajonit respektivisht në shkollat : Mati

–          Logoreci, Oso Kuka në Bashkinë Shkodër e shkolla e Mesme e Bashkuar në Vau të Dejes; Shkollat “ Naim Frashëri”, “Asdreni” e Gjimnazi i Gjuhëve të Huaja në Korçë.

–          Ndërtimi i 3 këndeve informative në shkollat e Bashkisë Shkodër e Vau i Dejës.

–          Sesion informues mbi Policimin ne Komunitet me grupe të margjinalizuara – përfitues të shërbimeve të SOS Fshatrat e Fëmijëve, Programi i Fuqizimit të familjes,Shkodër.

–          Sesion informues mbi Policimin ne Komunitet me grupe te margjinalizuara- Romë Egjiptianë – përfitues të shërbimeve të Korçës.

–          Takim me të rinjtë e Universitetit Fan Nolin në Korçë.

–          Trajnim e sensibilizim i Studentëve të Fakultetit të Shkencave Humane Korçë.

–          Workshop  finalizues të projektit në Shkodër e Korçë.

–          Aktivitet ndërgjegjësues në Pedonalen e qytetit Korçë.

–          Kronika ne media me qellim shpërndarjen e informacionit në media në Shkodër e Korçë.

Aspekte për tu adresuar/Rekomandime

  • Çështja e sigurisë në shkolla dhe në afërsi të tyre (vendosje e sinjalistikës rrugore, vijëzime të bardha, tabela sinjalizuese për praninë e shkollës; siguria e nxënësve).
  • Patrullime me të shpeshta të Policisë së Shtetit në afërsi të shkollave dhe në komunitet.
  • Procedura më të thjeshtëzuara në format dhe kohë lidhur denoncimet e rasteve nga komuniteti.
  • Konsultime me oficerët e Policisë së Shtetit mund të bëhen edhe në të njëjtën zyre me atë të Rajonit administrativ. Mungesa e infrastrukturës.
  • Fuqizimi i Mekanizmit referues dhe bashkëpunues nga komuniteti me qëllim parandalimin e fenomeneve.
  • Fuqizimi i Qeverive te Nxënësve dhe parlamentit Rinor për të referuar rastet problematike.
  • Përçimi i praktikave/ modeleve pozitive.