“Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve”

“Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009”

Observatori Gjirokastër – 20 nëntor 2011

Në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, zyra e Aleancës për të Drejtat e Fëmijëve në qarkun e Gjirokastrës organizoi veprimtarinë me temë “Mesazh për respektimin e të drejtave të fëmijëve”. Pjesëmarrës në këtë veprimtari ishin përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokastër, Zyra Arsimore, Bashkia Gjirokastër, Policia e Qarkut, shkolla të ndryshme, etj. Qëllimi kryesor i kësaj veprimtarie ishte promovimi i të drejtave të fëmijëve tek institucionet të cilat kanë lidhje të drejtpërdrejtë me ta, tek mësuesit, prindërit si dhe tek vetë fëmijët. Veprimtaria pati formën e një krosi masiv të fëmijëve të shkollave 9-vjeçare dhe gjimnazeve. Gjithashtu fokus të veçantë në këtë aktivitet kishin edhe fëmijët rom dhe ata me aftësi të kufizuar.