Facebook

Prezantimi i Raportit mbi nevojat për ri-integrim të emigrantëve të kthyer, duke u fokusuar te familjet (me fëmijë)

EU Information Center, 25 Maj 2017, ora 09:30

Të nderuar miq dhe kolegë,

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) ju fton të merrni pjesë në takimin prezantues të raportit mbi nevojat për ri-integrim të emigrantëve të kthyer, duke u fokusuar te familjet (me fëmijë).

Gjetjet e raportit do të ndahen në këtë aktivitet, me përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare dhe kombëtare, ministrive të ndryshme dhe institucioneve vartëse qendrore dhe lokale së bashku me OJF-të që veprojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve me qëllim lehtësimin e procesit të ri-integrimit të emigrantëve të kthyer, fëmijët dhe familjet e tyre, në shërbimet e ndryshme për të cilat ata kanë nevojë

Kontributi i secilit prej palëve në këtë proces është shumë i rëndësishëm në sigurimin e një jete me dinjitet të çdo fëmije dhe familjeve të tyre

Aktiviteti realizohet:
Ditën e Enjte, 25 Maj 2017
Ora: 09:30
Vendi: EU Information Center (Bulevardi Dëshmorët e Kombit, në krah të Pallatit të Kongreseve)

Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në adresën: stat@observator.org.al

***

Presentation of the Report on the needs for re-integration of returned migrants, by focusing on families (with children)

EU Information Center, 25 May2017, 09:30 am

Dear friends and colleagues,

Observatory for Children’s Rights (Observatory) invites you to attend the presentation of the Report on the needs for re-integration of returned migrants, by focusing on families (with children)

Aiming the facilitation of the re-integration process for the returned migrants (children and their families) in different services that they may need, an open meeting will be organized with representatives of international and national institutions, various ministries and the central and local subordinate institutions together with NGOs operating in the field of children's rights.

The contribution of each of the parties in this process is very important in ensuring a life with dignity for every child and their families.

The activity will take place on:
Thursday, 25 May 2017, 09:30 am
Place: EU Information Center (Bulevardi Dëshmorët e Kombit, next to the Pallati i Kongreseve)

Please confirm your participation at: stat@observator.org.al
... See MoreSee Less

7 days ago  ·