Facebook

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “ Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD , CCG dhe Universitetin Bedër dhe në vijim të zbatimit të projektit me temë “Shkollat si kundërshtarë të vijës së parë të ekstremizmit të dhunshëm” realizoi më dt.15 Maj 2018 debatin e parë publik shkollën e mesme të bashkuar “Dëshmorët e Pojskës” në Njësinë Administrative Udënisht – Bashkia Pogradec. Në aktivitet ishin të ftuar 2 lektorë Z.Raqi Mangeri nga ZA Pogradec dhe Z Taulant Xhemollari profesor i filozofisë dhe sociologjisë i njohur për komunitetin. Ky aktivitet u realizua në funksion të objektivit për sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin në drejtim të formimit të konceptit kundër ekstremizmit të dhunshëm për nxënësit e shkollës dhe pjesëtarë të komunitetit të NjA Udënisht. Temat që u trajtuan nga lektorët në këtë aktivitet u fokusuan në çështjet si më poshtë:
 Politikat që ndjek MASR për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në shkolla
 Qytetaria
Në aktivit morën pjesë 22 pjesmarrës të cilët ishin nxënës, mësues, prindër dhe përfaqësues të institucioneve publike dhe komunitetit. Të gjithë pjesëmarrësit në aktivitet e vlerësuan mjaft informues të dobishëm dhe interaktiv ku rolin kryesor e luajtën nxënësit me pjesëmarrjen e tyre aktive e krijuese.

@Terre des Hommes Albania
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
... See MoreSee Less

7 days ago  ·