Tiranë, më 03 Tetor 2022

  

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Subjekt per Organizimin e Eventeve për zbatimin e Projektit me donator UNICEF “ Reaching the ureached” … Read more

Tiranë, më 13 Qershor 2022

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjëve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është … Read more


RAPORT: VLERËSIMI QYTETAR PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE TË QEVERISJES VENDORE

Nisma “Monitorimi i efektivitetit të administratës publike në nivel vendor nëpërmjet vlerësimit të mendimit … Read more

Read more

The enrollment of pupils in the first grade is done pursuant to article 13 of Chapter IV “Primary Education” of the Normative Provisions on the pre-university educational system, 2013.

Procedures for the enrollment of pupils in the first grade
1. The enrollment of students in the first grade of primary education for the new … Read more