Tiranë, më 03 Tetor 2022

  

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Subjekt per Organizimin e Eventeve për zbatimin e Projektit me donator UNICEF “ Reaching the ureached” … Read more

Read more

The enrollment of pupils in the first grade is done pursuant to article 13 of Chapter IV “Primary Education” of the Normative Provisions on the pre-university educational system, 2013.

Procedures for the enrollment of pupils in the first grade
1. The enrollment of students in the first grade of primary education for the new … Read more

Waiting for 1st of June 2017….#UneMbrojfemijet#InvestOnChildren

Award “Child Protection Workers of the Year”

“Child Protection Organization of the Year”

This award has the aim of … Read more

Debate for implementation of the three ministerial order “To identify and register in school every child at compulsory age”

___________________________________________

The children … Read more