Tiranë, më 03 Tetor 2022

  

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Subjekt per Organizimin e Eventeve për zbatimin e Projektit me donator UNICEF “ Reaching the ureached” .

Subjektet duhet të sigurojnë nevojat e mëposhtme :

  • Materiale Kancelari (120 sete)
  • Draftim dhe printim materialesh ( 120 cope)
  • Sherbim Transporti neper Bashki dhe Brenda TiranesService ( 12 aktivitete ne qytetet Tirane, Elbasan, Diber, Fushe Kruje, Lezhe)
  • Shprenzime dreke dhe pushim I shkurter kafeje ( 240 persona)
  • Qera dhome ( 12 dite)
  • Ekspert per sesione online ( 24 aktivitete)
  • Read more

Tiranë, më 13 Qershor 2022

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjëve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik.

Detyrat e punës:

  1. Ekspert për organizimin dhe lehtësimin e 3 workshopeve me Bording Drejtues të Nismës Bashkia Mike e Fëmijëve në Bashkinë Korçë- 15 ditë pune

Kohëzgjatja e angazhimit: 23 qershor – 29 korrik 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën … Read more


RAPORT: VLERËSIMI QYTETAR PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE TË QEVERISJES VENDORE

Nisma “Monitorimi i efektivitetit të administratës publike në nivel vendor nëpërmjet vlerësimit të mendimit qytetar “ u realizua nga Observatori me bashkëpunimin e administratës së bashkive Tiranë dhe Cërrik, NjA-t pilot dhe ajo që është më e rëndësishme me pjesëmarrjen e komunitetit të këtyre njësive. Qëllimi i projektit ishte vlerësimi i mendimit të publikut (banorëve) në lidhje me transparencën e qeverisjes vendore, shërbimet që ofrohen , format më të mira të informimit publik dhe efektivitetin e administratës publike .Raporti paraqet ecurinë e procesit të vlerësimit … Read more

WeBER INITIATIVE

 

The citizen says his word on the efficiency of Public Administration at the local level

Observatory for Children’s Rights (Observatory) in the framework of the Public Administration Reform (PAR), is implementing the “WeBER” initiative on “Monitoring the effectiveness of the performance of local government … Read more

The enrollment of pupils in the first grade is done pursuant to article 13 of Chapter IV “Primary Education” of the Normative Provisions on the pre-university educational system, 2013.

Procedures for the enrollment of pupils in the first grade
1. The enrollment of students in the first grade of primary education for the new academic year is done during the last two weeks of June.
a. During the first six days, only the pupils who live in the school area are eligible to enroll in the first grade of a public school. When the distance of the child’s residence from two public schools is debatable, the parent chooses one of the two schools.
b. Students belonging to other school areas are entitled to enroll in the next four days. The special registrations are admissible until the first days before the start of the … Read more