Eridjona Vallja

Menaxhere kombëtare programi

Me një rrugë karriere të pasur dhe intensive, Eridjona Vallja numëron kontributet e saj në punën sociale, politikat sociale dhe mësimdhënien në Shqipëri, që nga dekada e fundit.

Ajo ka menaxhuar programe dhe projekte komplekse si dhe ka kontribuar në hartimin e qasjeve dhe mjeteve të përshtatshme që duhet të përdoren për mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve në vend. Ajo ka hartuar ndërhyrjet e programit dhe planet e ardhshme dhe ka raportuar sipas raporteve narrative dhe financiare të agjencive të ndryshme të OKB -së, Ambasadave dhe donatorëve të tjerë. Deri në përvojën e tanishme, ajo ka menaxhuar rreth 30 projekte nga Agjencitë e OKB-së dhe donatorë të tjerë.

Ajo ka trajnuar brenda viteve, shumë praktikues qendrorë dhe lokalë të të drejtave të njeriut që punojnë në fushën e shëndetit, arsimit dhe mbrojtjes sociale. Ajo ka trajnuar mjekë, infermierë, mësues, aktorë, gazetarë, përfaqësues të OJF-ve, prindër, të rinj dhe fëmijë.

Ajo është pjesë e listës së ekspertëve për Arsimin, Mësimin e Hershëm dhe Mbrojtjen Sociale të UNICEF-it. Ajo mban një diplomë master shkencor mbi politikat sociale.