RIPUBLIKUAR-THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERTË PËR TË PËRGATITUR EU INDEKS

Tiranë, më 25 Tetor 2022

 

Thirrje për shprehje interesi- Ekspertë për të përgatitur EU Indeks

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për 2 ekspertizë nga individë, persona fizik ose juridik.

 

Titulli i punës:

  1. Ekspert për të testuar treguesit e mbledhur në kuadër të hartimit të Indeksit të EU të Deprivimit të Fëmijëve- 10 ditë pune
  2. Ekspert për të përgatitur Indeksin e EU të Deprivimit të Fëmijëve- 20 ditë pune

Secili individ, person fizik, ose juridik mund të aplikojë vetëm në një pozicion pune.

Kohëzgjatja e angazhimit 26 shtator 2022 – 28 shkurt 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 9 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur anë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me date deri me datë 25.10.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjëve,

Rruga.Bridaga e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tirane – Shqipëri

Emailinfo@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e ripublikimin (21.10.2022) e deri në mbylljen e saj (25.10.2022).  Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.