Tiranë, më 20 Maj 2022

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjëve” është i interesuar të punësojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik “Për përgatitjen e një factsheet me të dhëna statistikore mbi tregues për fëmijët në Bashkinë Korçë” në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri.

Detyrat e punës:

  1. Përditësimi i listës së hartuar të treguesve të mbledhur në bashkinë Korçë dhe hartimi i listës finale;
  2. Përditësimi i instrumentave për mbledhjen e të dhënave nga secili institucion përgjegjës mbi treguesit në Bashkinë Korçë;
  3. Lexoni më shumë