Vendime

word_iconVKM 682 date 29/07/2015

Per transportin e mesuesve dhe nxenesve jashte vendbanimit

pdflogoVKM nr.707 dt.26.8.2015

Per botimin shtypjen shperndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore

word_icon

Nr.709, datë 5.10.2011

PËR PËRDORIMIN E FONDEVE PUBLIKE PËR TRANSPORTIMIN E MËSUESVE DHE  TË NXËNËSVE QË PUNOJNË E MËSOJNË JASHTË VENDBANIMIT

pdflogoV E N D IM
Nr. 209, date 14.4.2006
PER PERCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TE DOKUMENTACIONIT TE NEVOJSHEM PER PRANIMIN E PERSONAVE NE INSTITUCIONET REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE PRIVATE, TE PERKUJDESIT SHOQEROR

Udhëzime

pdflogoUDHËZUESI I GJITHËPËRFSHIRJES
Për Shkollën Qendër Komunitare – Shkollë Miqësore Për Të Gjithë

pdflogo“UDHËZUES PËR SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE – SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË”

pdflogoPER MIRATIMIN E RREGULLORES PER ZBATIMIN E MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT DATE 02.08.2013 “PER IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN NE SHKOLLE TE TE GJITHE FEMIJEVE TE MOSHES SE DETYRIMIT SHKOLLOR”

pdflogoPER RRITJEN E NDJEKJES SE ARSIMIT PARASHKOLLOR NGA FEMIJET ROME