Paraqitja e dixhitalizuar e treguesve të përjashtimit social të fëmijëve në Shqipëri

Tiranë, 4 Dhjetor 2012 – Paraqitja e dixhitalizuar e bazës të të dhënave mbi treguesit e përjashtimit social të fëmijëve në Shqipëri, në nivel rajonal (për secilin nga qarqet e vendit) bëhet me qëllim nxitjen e ndërgjegjësimit të shoqërisë shqiptare mbi çështjet kritike t fëmijëve, të cilat ndikojnë në mohimin e të drejtave të tyre.

 

Observatori i të drejtave të fëmijëve synon të vëzhgojë realizimin e të drejtave të fëmijëve në nivel kombëtare dhe në çdo qark të Shqipërisë, të analizojë e përpunojë informacionin sipas këndvështrimit të shoqërisë civile si dhe të nxisë diskutimet e grupeve të interesit për realizimin gjithëpërfshirës të të drejtave të fëmijëve.

 

Observatori të Drejtave të Fëmijës është një iniciativë e UNICEF, me qëllim forcimin e aleancave dhe harmonizimin e bashkëpunimit për të rritur përpjekjet efektive për realizmin e të drejtave të fëmijëve. Observatori i të Drejtave të Fëmijëve është një mekanizëm i shoqërisë civile, i aftë për të tërhequr rreth vetes të gjithë aktorët dhe vetë fëmijët nën nismën: “Çështja e fëmijëve është çështje e të gjithëve”.

Deri tani, Observatori ka përgatitur dhe botua disa raporte, të cilat ofrojnë informacion të detajuar mbi treguesit kryesorë të realizmit ë t drejtave të fëmijëve. Me qëllim që informacioni i pasur i grumbulluar, të shërbejë në mënyrë sa më efektive për të gjithë rrjetin e institucioneve qeveritare, jo qeveritare dhe akademike, Observatori kërkon të realizojë “Paraqitjen e dixhitalizuar të treguesve të përjashtimit social të fëmijëve në Shqipëri”.

 

Dixhitalizimi ndihmon në paraqitjen e shpejtë dhe të detajuar të informacionit mbi institucionalizimin e të drejtave të fëmijëve, në çdo qark të vendit; gjithashtu krijon mundësinë e përdorimit të informacionit mbi treguesit e varfërisë dhe të përjashtimit social të fëmijëve në çdo qark, bashki, komunë të vendit, nga çdo institucion/ specialist/ qytetar i interesuar. Përgatitja dhe shpërndarja e 12 fletushkave informative për secilin qark të vendit si edhe e një broshure me informacion përshkrues dhe statistikor në nivel kombëtar lehtëson përdorimin e informacionit mbi të drejtat e fëmijëve si edhe bashkëpunimin me rrjetin e Observatorëve për të drejtat e fëmijëve.