Ripostim Njoftim per Ofrim Sherbimi

Tiranë, më 03 Tetor 2022

  

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Subjekt per Organizimin e Eventeve për zbatimin e Projektit me donator UNICEF “ Reaching the ureached” .

 

Subjektet duhet të sigurojnë nevojat e mëposhtme :

 

  • Materiale Kancelari (120 sete)
  • Draftim dhe printim materialesh ( 120 cope)
  • Sherbim Transporti neper Bashki dhe Brenda TiranesService ( 12 aktivitete ne qytetet Tirane, Elbasan, Diber, Fushe Kruje, Lezhe)
  • Shprenzime dreke dhe pushim I shkurter kafeje ( 240 persona)
  • Qera dhome ( 12 dite)
  • Ekspert per sesione online ( 24 aktivitete)

 

Subjektet e interesuara preferohet të kenë eksperienca të mëparshme angazhimi me Organizatat, Nderkombetare dhe Institucionet lokale dhe Qendrore, .

 

Subjektet e interesuar janë të lutur që të dërgojnë Oferten Financiare  brenda dt. 06.10.2022  në adresën:

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Të Rinjve

Rruga “Brigada e VIII”, Pall LID”

Kt 1, Z. 1 Tirane – Albania

E-mail: info@observator.org.al

Web: www.observator.org.al

 

Ky ripostim thirrjeje ( postimi i pare i bere me date 12.09.2022-23.09.2022)  do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (03 Tetor 2022) e deri në mbylljen e saj (06 Tetor 2022 ).  Vetëm subjektet e përzgjedhur do të kontaktohen.