Thirrje Ekspert për Desk review NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik.

Titulli i punës:

 • Ekspert për Desk review për tematikën e secilit prej dialogjeve shumë palëshe që do të realiohen për identifikimin e të rinjve as në punësim, arsim apo trajnim (NEET) – 8 ditë pune

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 shtator – 31 tetor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 09.09.2022 (fizikisht ose me email):

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1, Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (01.09.2022) e deri në mbylljen e saj (09.09.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje per shprehje interesi-Expert monitoring the financial support

Tiranë, më 8 gusht 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.

 

Titulli i punës:

 • Ekspertë për monitorimin periodik të mbështetjes financiare të arsimit të fëmijëve braktisës së shkollës që janë në nevojë (pamundësi ekonomike) për të ndjekur arsimin (përgjedhja dhe dhenia e bursave në 4 bashki pilot të projektit) – gjithsej 16 ditë pune (në total).

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 1 shtator 2022– 31 korrik 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 20.08.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (08.08.2022) e deri në mbylljen e saj (20.08.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Thirrje per shprehje interesi-Expert for multi-stakeholder dialogues

Tiranë, më 8 gusht 2022

 

Thirrje për shprehje interesi

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.

 

Titulli i punës:

 • Ekspertë të arsimit, punësimit, mbrojtjes sociale për zhvillimin e dialogjeve shumë palëshe për identifikimin e të rinjve as në punësim, arsim apo trajnim (AAFP), që do të realiohen në nivel qendror me përfaqësues të Ministrive përkatëse dhe në nivel lokal me përfaqëses të institucioneve lokale – gjithsej 12 ditë pune (në total).

 

Kohëzgjatja e angazhimit: 15 gusht 2022 – 20 dhjetor 2022

Të interesuarit duhet të jenë të pajisur me diplomë master dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në fushën për të cilën aplikojnë, ose me diplomë bachelor dhe të kenë të paktën 7 vite eksperiencë pune.

 

Individët, personat fizik dhe/ose juridik të interesuar janë të lutur që të shprehin interesin duke dërguar bashkëngjitur një CV deri me datë 12.08.2022 (fizikisht ose me email):

 

Adresa: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve

Rruga Brigada e VIII, Pall.LID, K.1,Z.1, Tiranë – Shqipëri

Email: info@observator.org.al

 

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (08.08.2022) e deri në mbylljen e saj (12.08.2022). Vetëm personat e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

Call for volunteers

Are you between 18-28 years old and regularly resident in Italy?
Would you like volunteering in Albania while living in Tirana?
✍️Then don’t hesitate to apply now for your next #serviziocivile experience.
👉For more information https://bit.ly/3ILTR57
⏳ Deadline: 26 January

Take five: “Data-driven initiatives are crucial to meeting women survivors’ needs in a world of limited resources”

Supporting 245 families in need with food packages – hygienic – Municipality of Shkodra, Korca and Klos

In framework of the difficult situation created by the global pandemic of Covid-19,  Observatory for Children and Youth Rights, “Voice of Youth” network  with the financial support of UNFPA, within the project “Leave No One Behind ”, joined the forces and came to the aid of 245 families in need from the Municipality of Korça, Shkodra and Klos with food and hygiene packages in these difficult days.
We thank the work team, which helped with the packaging of the aids, to the distribution to families !!!
We thank the staff of the Observatory for coordinating the work, Youth Voice network , SOS  Villages volunteers, Y-Peer and AIESEC Albania, Korça Municipality, Shkodra Municipality, Klos Municipality, UNFPA and the Swiss Agency for Development and Cooperation for their support. and the contribution given!

Fighting against Child Marriage

Child marriage is a violation of human rights that adversely affects education, health and wellbeing of boys and girls and perpetuates the cycles of poverty and inequality. The Observatory is the first entity in Albania that has raised the issue of child marriage and it has undertaken four years of intensive engagement in exploring and raising public awareness of the practise.

The approach to this matter has started in January 2015, when Observatory, supported by Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI), started a project on Child Marriage in Albania focusing on Roma community in three selected areas: Shkoza, Tufina and Liqeni. This study intended to point out the phenomenon of Early Child Marriages in Roma community, as well as the actors which contribute to this phenomenon and the effects that these marriages bring. For more refer to the study report available at: https://observator.org.al/wp-content/uploads/2015/03/2015-Child_marriage_in_Albania.pdf.

The first initiative, brought a public reaction pointing out that this situation was not only happening in Roma community, but also in rural areas, so it was followed by a second one, with the support of CFLI, piloted in Korca and Vlora. This second initiative aimed at analysing Demographic Characteristics, Family Background Characteristics, Characteristics of Educational Background, Family Life, Social and Economic Status of Women in Early Marriage, as well as the Reasons for Early Marriage. The study report may be accessed at: https://observator.org.al/wp-content/uploads/2016/02/ZEB_Studimi_en_12Feb2016.pdf.

Since the only legal way to enter an Underage marriage is the Court, the third initiative analyses the legal and social aspects of underage marriage in Albania. This initiative, realized in collaboration with CFLI, has resulted in two study reports focusing on identifying and analysing the judicial practices with subject ‘the requests to enter into underage marriage’ and how “underage marriage” has affected the social and family life of the juveniles. The study reports are available at: https://observator.org.al/wp-content/uploads/2018/07/Report2-Legal-social-analyze-underage-marriage_June2018.pdf and https://observator.org.al/wp-content/uploads/2017/03/Early-marriage-report-english.pdf.

These studies revealed important information about the practice of child marriage in Albania, and the social groups that it predominantly affects. The studies also explored some of the reasons why people support the practice. But, the need to provide a triangulated in-depth look around child marriage, and to explore the social norms supporting/impeding the practice still were unaddressed.

Under the attention of Ministry of Health and Social Protection, in close cooperation with UNICEF and UNFPA in Albania, and with the financial support of Swedish International Development Cooperation Agency, on 14th December 2018, was launched the report “Child Marriage- Knowledge, Attitudes and Perceptions among affected communities in Albania”. This qualitative study was commissioned to collect data on knowledge, attitudes, beliefs and perceptions, social expectations, incentives, sanctions and norms relating to child marriage in Albania. The study, conducted between the autumn of 2017 and early summer of 2018, focused primarily on Roma and/or poor rural populations where the phenomenon seemed to be more prevalent. Findings and recommendations will better guide mainstreaming of child marriage issues into the country strategies and programmes of government and non-governmental stakeholders, as well as UN agencies. The findings will help stakeholders to understand the issue of child marriage better and build common ground to take action. The study report is available at: https://observator.org.al/wp-content/uploads/2018/12/Child-marriage-Report-Final-vesion.pdf.

OBSERVATORY FOR CHILDREN AND YOUTH RIGHTS

 

OBSERVATORY FOR CHILDREN AND YOUTH RIGHTS

 

Now, Observatory  for children and youth rights (Observatory) will be presented in Albanian society as a structure that will monitor youth rights. Our mission is to guarantee the implementation of children and young rights in Albania through observation, research and analysis; education, capacity building and advocacy for effective engagement and cooperation of national and local institutions.

We are committed to:

 • Helping children and young people access their rights;
 • Use and advocate data-based methods for realizing policies and programs that focus on children and youth rights.
 • Develop and communicate credible information that promotes advocacy, and development of policies and programs focused on children and youth.
 • We function as a reliable and collaborative source for stakeholders across the country working on the rights of children and youth.
 • Collaborate with local, national and international stakeholders to advance on the rights of children and youth in Albania.
 • Monitor national priorities and actions to address responsive-response toward results.
 • Provide a national forum for research, debate, education, and exchange of knowledge between those working on children and youth rights.
 • Identify and advocate for the necessary changes in policies and practices and to enable others to do the same.

 

For more information about our work please refer in the links:

Web: https://observator.org.al/

Facebook:https://www.facebook.com/observator.org.al/?notif_id=1522101888309517&notif_t=page_fan&ref=notif

WITH THE VOICE OF CHILDREN DEPRIVED OF THEIR LIBERTY

Unfortunately, today in the world there are children deprived of freedom because they are in conflict with the law and their number is estimated to be around one million. Albania, the country that is at the heart of this report, has its share of the deprived children as a result of being in contact with the law. Observatory for Children’s Rights (Observatory) in partnership with UNICEF and in cooperation with the People’s Advocate carried out the report “Juvenile Justice”. This report focuses on children in conflict with the law.

The report informs us that imprisoned children who committed a criminal offense resulted in misdemeanors and violated laws. Meanwhile in Albania there are children who came from poor families and are also in conflict with the law and prisoners.

We are aware of the fact that the economic crisis and the difficulties that Albanian families are experiencing may result in less attention to this category of children. In the report we present data that speak with their voice and warn us that much more needs to be done to improve the situation in the Albanian penitentiary system and especially in dealing with juveniles in conflict with the law, while finding ways to address the underlying causes for the behavior of children in conflict with the law.

Monitoring of the institutions where children are deprived of their liberty has shown that more than one of the rights of children in conflict with the law have been violated, and that violations of their rights occurs repeatedly. Even though we talk about rehabilitation of these children, stigmatized by society, we are far from meeting the minimum standards for their treatment in institutions for deprivation of liberty, and not only there.

 

For more information about the Report, please check the link below : https://observator.org.al/wp-content/uploads/2017/03/Monitoring_report_jj_13March2017.pdf

Observatory for Children’s Rights (Observatory) and School of Magistrates

Observatory for Children’s Rights (Observatory) and School of Magistrates realize a meeting on presentation of the preliminary findings from the monitoring of the legal aspects and judicial practice of underage marriages in 7 Courts of the Country.
With the support of Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) and Australian Government, it was implemented the initiative “Enforcing the legal mechanism as a tool for preventing underage marriage (ENFORCE)”. The project is implemented through monitoring decisions of District Courts of Shkodër, Kukës, Fier, Kavajë, Lezhë, Pukë and Tropojë for the period 2011 – 2017 followed with the social analyze of these cases