Njoftim për Publikim

Tiranë, më 19 Maj 2017

Njoftim për Publikim

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve” fton të gjithë operatorët ekonomikë që ofrojnë shërbime  publikimi për artikujt e specifikuar si më poshtë:

Ligjin për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijës

  • Printim të versionit shqip të ligjit në formatin A5 në 5000 kopje
  • Printim të versionit shqip të ligjit në formatin A6 në 5000 kopje
  • Printim të versionit anglisht të ligjit në formatin A5 në 200 kopje

Fondi limit është rreth 754000 lekë (të reja).

Operatorët ekonomikë që do të shprehin interesin duhet të plotësojnë kriterin e mëposhtme:

  • Të ketë lincesë për kryerjen e një aktiviteti të tillë

Observatori për të drejtat e fëmijëve, është i interesuar që ky shërbim t’i ofrohet me cilësi dhe në afat.

Personat fizik dhe/ose juridik të interesuar duhet të paraqesin ofertën teknike ekonomike nga data 19 Maj- 24 Maj 2017 (dorazi ose me postë) në adresën:

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve

Bulevardi “Bajram Curri”, Pallatet “Agimi” (Prapa Kafe Roma)

Shk.5, Ap. 81, Tiranë – Shqipëri

Tel: 042 258 987

e-mail: info@observator.org.al

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur që nga data e bërjes publike (19 Maj 2017) e deri në mbylljen e saj (24 Maj 2017). Personat fizik dhe/ose juridik që plotësojnë kriteret do të jenë pjesë e vlerësimit.