Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë

REGJISTRIMI I NXËNËSVE NË KLASËN E PARË

 

Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë bëhet në përputhje me nenin 13 të Kreut IV, “Arsimi bazë”, të Dispozitave Normative për sistemin arsimor parauniversitar, 2013, të ndryshuara.

 

 

Procedurat e regjistrimit të nxënësve në klasën e parë

 1. Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë të arsimit bazë për vitin e ri shkollor bëhet në dy javët e fundit të muajit qershor.
  1. Në gjashtë ditët e para kanë të drejtë të regjistrohen në klasën e parë të një shkolle publike vetëm nxënësit që i përkasin zonës së shkollës. Kur largësia e banesës së fëmijës nga dy shkolla publike është e diskutueshme, prindi zgjedh njërën nga dy shkollat.
  2. Në katër ditët pasuese kanë të drejtë të regjistrohen edhe nxënës që u përkasin shkollave të zonave të tjera. Regjistrime të veçanta pranohen deri ditët e para të fillimit të vitit shkollor në muajin shtator.
 2. Çdo institucion arsimor duhet të zbatojë listën emërore të fëmijëve të dërguar nga Ministria e Brendshme, në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR), Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MShMS) dhe Ministrisë së Brendshme (MB), me nr. 7522 prot., datë 12.07.2018 “Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve të moshës shkollore”.
 3. Regjistrimi i fëmijës në klasën e parë bëhet me këto dokumente:
 1. Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore.
 2. Vërtetimi i ndjekjes së kopshtit sipas grupeve, i firmosur nga drejtuesi i kopshtit (nëse ka).
 1. Në raste të veçanta, kur prindi dëshiron të regjistrojë fëmijën në klasë e parë, por nuk disponon vërtetimin e vaksinimeve, drejtori i shkollës i kërkon prindit t’i drejtohet qendrës shëndetësore përkatëse dhe, pas marrjes së vërtetimit, e regjistron fëmijën.

 

 

Ju sjellim në vëmendje përfitimin e:

 • Transportit falas për nxënësit që ndjekin arsimin bazë ose kopshtin dhe që e kanë shtëpinë ku banojnë mbi 2 km larg nga shkolla (Pika 1.b e Vendimit 682, datë 29.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondeve publike për transportimin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”, të ndryshuar).
 • Teksteve shkollore në përdorim falas për nxënësit e klasave I-IV (Pika 1 e Udhëzimit të MASR-së 24, datë 19.7.2018 “Për dhënien në përdorim falas dhe kthimin e teksteve shkollore për nxënësit e klasave I–IV të arsimit bazë” dhe teksteve shkollore falas për fëmijët: viktima të trafikimit; të ndodhur në paraburgim/vuajtje dënimi; të shtruar në Shërbimin Onkologjik; e policëve të rënë në detyrë; romë dhe egjiptianë; me status jetimi; të pakicave kombëtare; përfitues në institucionet e përkujdesjes sociale rezidenciale publike.

(pika 6.9 e Vendimit nr. 707, të Këshillit të Ministrave, datë 26.8.2015 “Për botimin, shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të sistemit të arsimit parauniversitar, të ndryshuar”).

 

 

OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE

OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE

Tashmë, Observatori për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve (Observatori) do të prezantohet  në shoqerinë  shqiptarë si një strukture e cila  do të monitorojë dhe të drejtat e të rinjve në Shqipëri. Misioni ynë është të garantojmë zbatimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri, nëpërmjet vëzhgimit, kërkimit dhe analizës; edukimit, rritjes së kapaciteteve dhe avokimit për një angazhim dhe bashkëpunim efektiv të institucioneve kombëtare dhe lokale.

Ne jemi të angazhuar të:

 • Ndihmojmë fëmijët dhe të rinjtë të aksesojnë të drejtat e tyre;
 • Përdorim dhe avokojmë metoda të bazuara në të dhëna për formulimin e politikave dhe programeve që në qendër të tyre kanë të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve.
 • Përpunojmë dhe komunikojmë informacion të besueshëm që nxit avokimin, dhe zhvillimin e politikave dhe programeve të përqendruara tek fëmijët dhe të rinjtë.
 • Funksionojmë si një burim i besueshëm dhe bashkëpunues për palët e interesuara në mbarë vendin që punojnë për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve.
 • Bashkëpunojë me palët e interesuara në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar për të avancuar në të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri.
 • Monitorojë prioritetet dhe veprimet kombëtare për të drejtuar përgjigje të orientuara drejt rezultateve.
 • Sigurojmë një forum kombëtar për hulumtim, debat, edukim dhe shkëmbim njohurish ndërmjet atyre që punojnë për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve.
 • Identifikojmë dhe avokojmë për ndryshimet e nevojshme në politika dhe praktika si dhe t’i mundësojmë të tjerëve të bëjnë të njëjtën gjë.

 

Për më shumë informacin rreth angazhimeve tona , ju lutem referojuni linkut:

Web: http://observator.org.al/

Facebook:https://www.facebook.com/observator.org.al/?notif_id=1522101888309517&notif_t=page_fan&ref=notif

ME ZËRIN E TË MITURVE TË PRIVUAR NGA LIRIA

Fatkeqësisht, sot nëpër botë ka fëmijë të privuar nga liria, sepse ata janë në konflikt me ligjin dhe numri i tyre vlerësohet të jetë rreth një milion. Shqipëria, vendi i cili është në qendër të vëmendjes së këtij raporti, ka pjesën e vet të fëmijëve të privuar si pasojë e të qënit në kontakt me ligjin. Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) në partneritet me UNICEF dhe në bashkëpunim me Institucionin e Avokatin të Popullit, realizuan raportin “Drejtësia për të miturit”. Ky raport vë në qendër të vëmendjes fëmijët në konflikt me ligjin.

Raporti na informon se fëmijët e burgosur që kanë kryer një vepër penale, rezultuan kundërvajtës dhe shkelën ligjet. Ndërkohë në Shqipëri ka fëmijë të cilët vinin nga familje të varfra dhe janw gjithashtu në konflikt me ligjin dhe të burgosur.

Ne jemi të vetëdijshëm për faktin se kriza ekonomike dhe vështirësitë që po kalojnë familjet shqiptare mund të rezultojnë në vëmendje më të pakët për këtë kategori fëmijësh. Në raport ne paraqesim të dhëna që flasin me zërin e tyre dhe na paralajmërojnë se duhet bërë shumë më tepër për të përmirësuar situatën në sistemin penitenciar shqiptar dhe veçanërisht në përballjen me të miturit në konflikt me ligjin, ndërsa gjejmë mënyra për të adresuar shkaqet themelore për sjelljen e fëmijëve në konflikt me ligjin.

Nga realizimi i monitorimeve në institucionet e privimit të lirisë për të mitur, ka rezultuar se fëmijëve në konflikt me ligjin iu shkelet më shumë se një e drejtë dhe në mënyrë të përsëritur. Edhe pse flasim për rehabilitim të këtyre fëmijëve të stigmatizuar nga shoqëria, jemi shumë larg përmbushjes së standardeve minimale të trajtimit të tyre, në institucionet e privimit të lirisë dhe jo vetëm.

 

Për më shumë informacion rreth raportit ju lutem referojuni studimit të publikuar në linkun : http://observator.org.al/wpcontent/uploads/2017/03/Raport_monitorimi_jj_15March2017.pdf

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) dhe Shkolla e Magjistraturës

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) dhe Shkolla e Magjistraturës realizuan takimin prezantues të gjetjeve paraprake mbi analizën e aspekteve ligjore dhe praktikën gjyqësore të martesave nën moshë në 7 Gjykata në vend.
Me mbështetjen e Fondit Kanadez për Iniciativat Lokale (CFLI) dhe Qeverisë Australiane, është zbatuar nisma “Zbatimi i mekanizmave ligjore si një mjet për parandalimin e martesave nën moshë”. Nisma është zbatuar përmes monitorimit të vendimeve gjyqësore të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore Shkodër, Kukës, Fier, Kavajë, Lezhë, Pukë dhe Tropojë për periudhën 2011 – 2017 dhe studimit të këtyre rasteve.

WeBER

NISMA WeBER

Qytetari thotë fjalën e tij për efiçencën e Administratës Publike në nivel vendor

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) në kuadrin e Reformës në Administratën Publike (RAP) po zbaton nismën “WeBER” me temë “Monitorimi i efektivitetit të përformancës së administratës së qeverisjes vendore nëpërmjet vlerësimit të opinionit të qytetarit”. Kjo nismë po zbatohet në 2 bashki dhe përkatësisht në Bashkinë Tiranë dhe Bashkinë Cërrik. Zona pilot të nismës janë Njësitë administrative nr.5, 6, Dajt dhe Petrelë për Bashkinë Tiranë dhe Njësitë Administrative Cërrik dhe Gostimë të Bashkisë Cërrik. Kohëzgjata e nismës është 7 muaj, Qershor – Dhjetor 2017. Qëllimi kryesor i nismës është vlerësimi i mendimit të publikut (banorëve) në lidhje me transparencën e qeverisjes vendore, shërbimet që ofrohen, format më të mira të informimit publik dhe efektivitetin e administratës publike.

Kjo nismë financohet nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancohet nga Mbretëria e Holandës nëpërmjet Instrumentit të Grantit të Vogël të projektit “WeBER – Mundësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor për Monitorimin e Reformës në Administratën Publike nga Shoqëria Civile”që zbatohet në Shqipëri nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM). Projekti do të zbatohet nëpërmjet realizimit të disa instrumentave  matës që do të shërbejnë për matjen e perceptimit të mendimit të komunitetit dhe stafit të administratës vendore si; pyetësorë dhe intervista. Takimet në komunitet dhe me stafin e administratës së njësive të qeverisjes vendore pilot gjatë të cilave do të prezantohet nisma dhe objektivat që synohen të arrihen janë gjithashtu pjesë e aktiviteteve të procesit të zbatimit të saj. Nxitja e dialogut publik do të arrihet përmes 2 takimeve ballafaqësuese me pjesmarrje të komunitetit dhe administratës vendore ku do të shpalosen rezultatet e shprehjes së mendimit të dy palëve dhe krahasimi i tyre përsa i përket perfomancës së administratës së bashkive Tiranë dhe Cërrik. Në përfundim të zbatimit të nismës do të prezantohen në një takim përmbyllës  rezultatet  e saj, gjetjet, rekomandimet dhe krahasimi i eksperiencave më të mira. Aktivitetet kryesore të nismës WeBER do te bëhen publike gjatë gjithë kohës së zbatimit të saj në faqen e web-it të Observatorit: www.observator.org.al dhe facebook: Observatori për të Drejtat e Fëmijëve/Observatory for Children’s Rights si dhe në media të tjera.

Për të gjithë që janë të interesuar të dinë më shumë për nismën që zbatohet nga Observatori  mund  të kontaktojnë në adresën e  emailit: info@observator.org.al si dhe personit të kontaktit: z.kondi@observator.org.al

#EU_WeBER

 

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancohet nga Mbretëria e Holandës nëpërmjet Instrumentit të Grantit të Vogël të projektit “WeBER – Mundësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor për Monitorimin e Reformës në Administratën Publike nga Shoqëria Civile”që zbatohet në Shqipëri nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM).

Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë

Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë bëhet në përputhje me nenin 13 të Kreut IV “Arsimi bazë” i Dispozitave Normative për sistemin arsimor parauniversitar, 2013.

Procedurat e regjistrimit të nxënësve në klasën e parë

 1. Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë të arsimit bazë për vitin e ri shkollor bëhet në dy javët e fundit të muajit qershor.
  1. Në gjashtë ditët e para kanë të drejtë të regjistrohen në klasën e parë të një shkolle publike vetëm nxënësit që i përkasin zonës së shkollës. Kur largësia e banesës së fëmijës nga dy shkolla publike është e diskutueshme, prindi zgjedh njërën nga dy shkollat.
  2. Në katër ditët pasuese kanë të drejtë të regjistrohen edhe nxënës që u përkasin shkollave të zonave të tjera. Regjistrime të veçanta pranohen deri ditët e para të fillimit të vitit shkollor në muajin Shtator.
 2. Çdo institucion arsimor duhet të zbatojë listën emërore të fëmijëve të dërguar nga Ministria e Punëve të Brendshme, në vijim të zbatimit të Urdhrit të përbashkët nr. 2, datë 05.01.2015 “Për miratimin e rregullores për zbatimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit, datë 02.08.2013 “Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor””.
 3. Regjistrimi i fëmijës në klasën e parë bëhet me këto dokumente:
  1. Certifikata e lindjes e fëmijës.
  2. Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore.
  3. Raporti nga okulisti.
  4. Adresa e fëmijës.
  5. Vërtetimi i ndjekjes së kopshtit sipas grupeve, i firmosur nga drejtori i kopshtit (nëse ka).
 4. Në raste të veçanta, kur prindi dëshiron të regjistrojë fëmijën në klasë e parë, por:
  1. nuk disponon certifikatën e lindjes, drejtori i shkollës lejon që fëmija të ndjekë shkollën, sipas moshës së pretenduar nga prindi dhe i cakton prindit, sipas rrethanave, një afat për paraqitjen e certifikatës;
  2. nuk disponon vërtetimin e vaksinimeve, drejtori i shkollës i kërkon prindit t’i drejtohet qendrës shëndetësore përkatëse dhe, pas marrjes së vërtetimit, e regjistron fëmijën.

Ju sjellim në vëmendje përfitimin e:

 • Transport falas për nxënësit që ndjekin arsimin bazë ose kopshtin dhe që jetojnë në distancë mbi 2 km larg nga shkolla (Pika 1.b, Vendimit “Për përdorimin e fondeve publike për transportimin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”).
 • Tekste falas për fëmijët: viktimave të trafikimit, të ndodhur në paraburgim/vuajtje dënimi, të shtruar në Shërbimin Onkologjik, të policëve të rënë në detyrë, Rom dhe egjiptianë dhe përfitues në institucionet e përkujdesjes sociale rezidenciale publike.

(pika 6.9 e Vendimit nr. 707, datë 26.8.2015 “Për botimin, shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të sistemit të arsimit parauniversitar”, të ndryshuar”)

Vlerësimi i aksesit në shërbime për migrantët e kthyer

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori), me mbështetjen e Agjensisë Austriake për Zhvillim (ADA), ka zbatuar gjatë periudhës Mars – Maj 2017, në qarkun e Dibrës, Fierit dhe Tiranës, nismën “Hartëzimi i Emigrantëve të kthyer shqiptarë (fokus i veçantë mbi fëmijët dhe familjet e tyre)”.

Duke besuar se emigrantët e kthyer janë një grup vulnerabël dhe duhen trajtuar me prioritet për të lehtësuar kështu procesin e ri-integrimit të tyre në vend, është ndërmarrë kjo iniciativë për të identifikuar nevojat e tyre për shërbime si dhe masën e plotësimit të tyre nga çdo institucion.

Për të kuptuar më mirë nevojat dhe sfidat e ndeshura në plotësimin e tyre, për secilin qark është realizuar një vlerësim i aksesit në secilën nga shërbimet bazë, duke dalë me disa rekomandime për secilin nga institucionet lokale, të cilët mund ti aksesosni si më poshtë:

Vlerësimi i situatës për qarkun Dibër:

http://observator.org.al/wp-content/uploads/2017/06/Vleresimi_i_sfidave_te_emigranteve_te_kthyer_ne_integrimin_ne_vend-Qarku_Diber.pdf

Vlerësimi i situatës për Qarkun Fier:

http://observator.org.al/wp-content/uploads/2017/06/Vleresimi_i_sfidave_te_emigranteve_te_kthyer_ne_integrimin_ne_vend-Qarku_Fier.pdf

Vlerësimi i situatës për Qarkun Tiranë:

http://observator.org.al/wp-content/uploads/2017/06/Vleresimi_i_sfidave_te_emigranteve_te_kthyer_ne_integrimin_ne_vend-Qarku_Tirane.pdf

Gjithashtu gjetjet nga i gjithë procesi i realizuar janë përdorur për të hartuar një dokument final i cili targeton institucionet qëndrore politikë-bërëse, duke dalë me disa rekomandime për secilën nga ministritë e linjës, të cilin mund ta aksesoni si më poshtë:

http://observator.org.al/wp-content/uploads/2017/05/Vleresimi_i_aksesit_ne_sherbime_per_migrantet_e_kthyer.pdf

Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet

Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet
Çmimi “Punonjësi i vitit për mbrojtjen e fëmijëve” dhe
“Organizata e vitit për Mbrojtjen e fëmijëve”

Ky çmim ka si qëllim të vlerësojë kontributin e jashtëzakonshëm që individë apo organizata japin për fëmijët, në mënyrë që ata të jetojnë të mbrojtur nga cdo formë e dhunës – duke promovuar shëmbuj pozitivë dhe frymëzues.

Çmimi do të jepet çdo vit më 1 Qershor, duke shënuar kështu fillimin e një tradite vjetore.

Kriteret për Çmimin “PROFESIONISTI i VITIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËS”

1. Të jetë punonjës i njësisë së mbrojtjes së fëmijëve dhe të ketë me shumë se 5 vite eksperience pune.
2. Të ketë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, abuzimi, neglizhimi apo shfrytezimi duke sjellë ndryshime në jetën e femijëve dhe familjeve.
3. Të ketë menaxhuar një numër të konsiderueshëm rastesh, duke zbatuar në mënyrë cilësore procedurat e menaxhimit të rastit.
4. Të jetë aktiv dhe të ketë bashkëpunuar me aktorë të sektorëve të ndryshëm publik, privat, donatorë, OJF dhe komunitetin për ndërgjegjësimin e publikut përsa i përket çështjeve të mbrojtje së fëmijëve.

Kriteret për Çmimin “OJF E VITIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE” (organizatë jo-fitimprurëse)
1. Të jetë OJF e regjistruar në Republikën e Shqipërisë prej më shumë se 5 vitesh.
2. Të ketë në fokus të punës të drejtat e fëmijëve dhe të jetë shquar në punën për mbrojtje të fëmijëve nga abuzimi, shfrytëzimi, dhuna, apo neglizhimi.
3. Të ketë ofruar mbështetje për komunitetin dhe të ketë kontribuar në ngritjen e kapaciteteve të institucioneve publike dhe/ose ofruesve të shërbimeve për fëmijë.

Çmimi do të jetë pjesëmarrje në një trajnim në nivel ndërkombëtar i ofruar nga Childhub.org .
Kandidaturat mund të propozohen në adresën elona.halilosmani@femijet.gov.al deri në datën 25 maj 2017. Propozimi duhet të përmbajë një argumentim të shkurtër (max 150 fjalë) mbi kandidaturën e propozuar. Kandidaturat do të vlerësohen dhe përzgjidhen nga Komisioni i Vlerësimit pranë MMSR.

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
Olta Xhacka
UNICEF Albania
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve / Observatory for Children’s Rights
Terre des hommes Albania

Event prezantues i raportit mbi martesat nën moshë

Tiranë, 10 Mars 2017

Observatori në partneritet me Fondin Kanadez për Iniciativat Lokale (CFLI), realizuan takimin prezantues të raportit mbi aspektet ligjore, praktikën gjyqësore dhe çështjet sociale të martesave nën moshë në Korçë dhe Pogradec për periudhën 2011 – 2016.

Observatori me mbështetjen e CFLI ka zbatuar nismën “Parandalimi i martesave të hershme në fuqizimin e mekanizmave ligjore dhe perceptimeve sociale, si një mjet për fuqizimin e grave dhe vajzave (PARANDALIM)”. Projekti është zbatuar nga Observatori përmes “monitorimit të vendimeve gjyqësore të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore Korçë dhe Pogradec për periudhën 2011 – 2016” dhe studimit të këtyre rasteve.

Takimi mblodhi së bashku përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare dhe kombëtare, ministrive të ndryshme dhe institucioneve vartëse qendrore dhe lokale së bashku me OJF-të që veprojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve me qëllim përmirësimin e vendimeve gjyqësore për garantimin e interesit më të lartë të fëmijës.

Disa nga Rekomandimet ligjore dhe praktikën gjyqësore të Raportit vlerësues janë:

 • Për gjykatën, mbajtja në vëmendje e interesit të të miturit, duhet të jetë konsiderata kryesore dhe ky kujdes i veçantë nevojitet të pasqyrohet në mënyrë sa më të qartë përmes analizës konkrete sipas rastit, në përmbajtjen e vendimit.
 • Vetëm i mituri që kërkon të lidhë martesë nën moshë është ai që legjitimohet aktivisht në bërjen e kërkesës.
 • Parim shumë i rëndësishëm që duhet të mbahet nën kontroll nga ana e gjykatës është autonomia e vullnetit të të miturit/ës që kërkon leje për lidhjen e martesës nën moshë. Për të vlerësuar këtë vullnet, i mituri duhet të jetë prezent personalisht gjatë gjithë procesit. Gjykata duhet të garantojë të drejtën e të miturit për t’u dëgjuar dhe informuar, gjykata të mbajë në vëmendje se sa më e vogël mosha aq më lehtë manipulimi i të miturit në lidhjen e martesës pa pëlqimin e lirë.
 • Marrja e mendimit të psikologut lidhur me anën psikologjike, pëlqimin e lirë dhe situatën sociale është një detyrim ligjor dhe ndihmesë e madhe për gjykatën që të japë një vendim të drejtë dhe të gjykojë mbi rëndësinë e shkaqeve dhe bazueshmërinë e tyre si dhe pjekurinë fiziko-psikike duke e bërë këtë verifikim edhe përmes psikologut
 • Gjykata nevojitet të mbajë në vëmendje se të miturat me gjendje të vështirë ekonomike janë më të ekspozuara ndaj rrezikut të martesave fiktive apo premtimeve për martesë që përfundojnë në shfrytëzim për prostitucion, trafikim ose çdo lloj forme tjetër shfrytëzimi.
 • Në këndvështrimin e legjislacionit, ende ka vend për përmirësime përsa i përket legjitimimit aktiv të të miturës dhe përcaktimit të një moshe minimum nën të cilën nuk mund të lejohet për asnjë arsye martesa nën moshë. Gjithashtu, shumë nga sugjerimet e përfshira në këtë dokument, mund të shoqërohen edhe me përmirësime ligjore. Mbetet ende me rëndësi përqasja me standardet ndërkombëtare të cituara në raport.
 • Gjykata nevojitet të mbajë në vëmendje se të miturat me gjendje të vështirë ekonomike janë më të ekspozuara ndaj rrezikut të martesave fiktive apo premtimeve për martesë që përfundojnë në shfrytëzim për prostitucion, trafikim ose çdo lloj forme tjetër shfrytëzimi.
 • Në këndvështrimin e legjislacionit, ende ka vend për përmirësime përsa i përket legjitimimit aktiv të të miturës dhe përcaktimit të një moshe minimum nën të cilën nuk mund të lejohet për asnjë arsye martesa nën moshë. Gjithashtu, shumë nga sugjerimet e përfshira në këtë dokument, mund të shoqërohen edhe me përmirësime ligjore. Mbetet ende me rëndësi përqasja me standardet ndërkombëtare të cituara në raport.

Problemet dhe çështjet që shoqërojnë martesat nën moshë, kërkojnë një analizë të thelluar të kësaj situate në të gjithë vendin.

Një ndërhyrje adekuate dhe produktive në këtë drejtim lidhet me bashkimin e ndërhyrjeve dhe përpjekjet për të përmirësuar gjëndjen e grave të martuara nën moshë, duke sjellë sëbashku politikë-bërësit, strukturat shtetërore në zbatimin e ligjeve që lidhen me martesën, organizatat e shoqërisë civile, donatorët, shkollat dhe komunitetin në të cilin ato jetojnë.

Le t’u japim këtyre vajzave një zë dhe t’i lëmë ato të kenë një fëmijëri të shëndetshme dhe me dinjitet!