Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet

Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet
Çmimi “Punonjësi i vitit për mbrojtjen e fëmijëve” dhe
“Organizata e vitit për Mbrojtjen e fëmijëve”

Ky çmim ka si qëllim të vlerësojë kontributin e jashtëzakonshëm që individë apo organizata japin për fëmijët, në mënyrë që ata të jetojnë të mbrojtur nga cdo formë e dhunës – duke promovuar shëmbuj pozitivë dhe frymëzues.

Çmimi do të jepet çdo vit më 1 Qershor, duke shënuar kështu fillimin e një tradite vjetore.

Kriteret për Çmimin “PROFESIONISTI i VITIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËS”

1. Të jetë punonjës i njësisë së mbrojtjes së fëmijëve dhe të ketë me shumë se 5 vite eksperience pune.
2. Të ketë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, abuzimi, neglizhimi apo shfrytezimi duke sjellë ndryshime në jetën e femijëve dhe familjeve.
3. Të ketë menaxhuar një numër të konsiderueshëm rastesh, duke zbatuar në mënyrë cilësore procedurat e menaxhimit të rastit.
4. Të jetë aktiv dhe të ketë bashkëpunuar me aktorë të sektorëve të ndryshëm publik, privat, donatorë, OJF dhe komunitetin për ndërgjegjësimin e publikut përsa i përket çështjeve të mbrojtje së fëmijëve.

Kriteret për Çmimin “OJF E VITIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE” (organizatë jo-fitimprurëse)
1. Të jetë OJF e regjistruar në Republikën e Shqipërisë prej më shumë se 5 vitesh.
2. Të ketë në fokus të punës të drejtat e fëmijëve dhe të jetë shquar në punën për mbrojtje të fëmijëve nga abuzimi, shfrytëzimi, dhuna, apo neglizhimi.
3. Të ketë ofruar mbështetje për komunitetin dhe të ketë kontribuar në ngritjen e kapaciteteve të institucioneve publike dhe/ose ofruesve të shërbimeve për fëmijë.

Çmimi do të jetë pjesëmarrje në një trajnim në nivel ndërkombëtar i ofruar nga Childhub.org .
Kandidaturat mund të propozohen në adresën elona.halilosmani@femijet.gov.al deri në datën 25 maj 2017. Propozimi duhet të përmbajë një argumentim të shkurtër (max 150 fjalë) mbi kandidaturën e propozuar. Kandidaturat do të vlerësohen dhe përzgjidhen nga Komisioni i Vlerësimit pranë MMSR.

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
Olta Xhacka
UNICEF Albania
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve / Observatory for Children’s Rights
Terre des hommes Albania

Workshop dhe Debate Çdo fëmijë në shkollë

Tiranë, 27 janar 2016

Workshop dhe Debate

Çdo fëmijë në shkollë- Faza II

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Ministria e Arsimit dhe Sportit në partneritet me UNICEF- Shqipëri kanë realizuar Workshopin në kuadër të zbatimit të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”.

Nisma “Çdo fëmijë në Shkollë” po realizohet nën vëmendjen e MAS, në partneritet me UNICEF dhe po zbatohet nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve. Kjo nismë ka filluar në vitin 2013 dhe ndiqet nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve nga viti 2014 e në vazhdim, me synim identifikimin dhe rregjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve në moshë të detyrimit shkollor si edhe parandalimin e braktisjes së shkollës nga ana e fëmijëve që janë në rrezik braktisjeje. Nisma synon ngritjen e mekanizmave të mjaftueshme që çdo fëmijë i moshës së detyrimit shkollor të ndjekë shkollën 9-vjeçare.


Ky Workshop ka mbledhur bashkë drejtues dhe përfaqësues të Drejtorive Arsimore Rajonale dhe Zyrave Arsimore, specialistë të MAS, si dhe ekspertë për mbledhjen e të dhenave për rregjistrimin dhe mbajtjen e evidencave për rregjistrimin e fëmijëve në shkollë në të gjithë Shqipërinë.

workshop-cdo_femije_ne_shkolle

Plani i veprimit për fëmijë 2012-2015

Fillimi i vitit shkollor 2015-2016

Shpërndarja e teksteve falas dhe debate mbi fëmijët Rom dhe Egjiptian në vitin shkollor 2015-2016

Observatori Kukës – 18 Nëntor 2011

Komente mbi Draftin Plani i Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Kukës ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet dhe mendimet e aktorëve në përmirësimin e disa pikave të këtij drafti:

 • Të transferohen kompetencat e arsimit parauniversitar në Njësitë e Qeverisjes Vendore,
 • Nxënësit e Qarkut Kukës janë të përjashuar nga arsimi cilësor
 • Familjet në nevojë të kenë akses në të gjitha shërbimet
 • Të stimulohen fëmijët e talentuar të familjeve të varfra
 • Të shtrihet shërbimi psikologjik në të gjithë Qarkun
 • Të rritet roli i Qeverive të nxënësve në shkolla duke i mbështetur financiarisht ato
 • Të rritet numri i mjekëve në Qendrat shëndetësore sidomos në zonat rurale
 • Të krijohet një faqe Ëeb-i ku të mund të jepen të dhëna nga të gjitha Institucionet
 • Administratorët socialë të ndërhyjnë në rastet e fëmijëve në rrezik për të parandaluar ngjarje të rënda
 • Të përmirësohet infrastruktura në shkolla për fëmijët me Aftësi të Kufizuara
 • Të lehtësohet puna e mjekut duke reduktuar numrin e detyrueshëm të dokumenatave që kanë për të plotësuar
 • Të bëhen studime të popullsisë në lidhje me shëndetësinë
 • Të gjithë Institucionet të marrin përgjegjësitë e tyre për rastet e referuara të fëmijëve në rrezik, pasi shpesh këto raste neglizhohen
 • Të mos përdoret spitali si strehë për fëmijët e braktisur, por të merren masa për akomodimin e tyre në institucionet përkatëse
 • Plani i Veprimit të përshtatet sipas nevojave të Qarqeve
 • Të parashikohet financimi i konvikteve në mënyrë që të evitohet rritja e klasave kolektive
 • Të përfshihet kurrikula e gjuhës së huaj në shkollat e zonave rurale
 • Krijimi i mekanizmit të kontrollit që secili Institucion të marrë përgjegjësitë e veta
 • Njësitë e qeverisjes vendore duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje buxhetit për fëmijë gjatë hartimit të buxhetit.

Observatori Kukës – 28 Gusht 2013

Kukës më, 28 Gusht 2013

Informacion mbi takimin e realizuar në Kukës në kuadër të projektit “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës të mospërjashtimit social të fëmijëve – RIDE”

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Kukës dhe me mbështetjen e përfaqësisë së UNICEF-it në Shqipëri, datë 28.08.2013 në ambientet e Këshillit të Qarkut Kukës organizoi takimin e parë me grupin e punës në kuadër të zbatimit të projektit: “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës të mospërjashtimit social të fëmijëve”.

 

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale (Drejtoria e Policisw sw Qarkut Kukws, Drejtoria Arsimore Rajonale – Kukws, Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shtetwror tw Punws etj), , përfaqësues nga OJF lokale , punonjës të njësisë për të drejtat e fëmijëve në komunë, dhe administratorë sociale.

Takimi u realizua sipas programit ku u prezantuan pjesëmarrësit dhe fjala përshëndetëse iu dha Kryetarit të Qarkut Kukës Z.Ibsen Elezi, i cili garantoi mbeshtetjen e tij të vazhdueshme në realizimin e suksesshëm të ketij projekti.

Më pas fjalën e mori Z. Jonuz Kola në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të shoqatës ALB-AID, i cili mbështeti dhe përgëzoi këtë nismë, e cila do të ndikojë pozitivisht në politikat e mbështetjes sociale të fëmijëve.

Znj.Elma Tërshana me cilësinë e drejtueses së projektit bëri një prezantim të Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve dhe  të projektit “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës së mospërjashtimit social të fëmijëve”. Ky projekt synon ndër të tjera që të identifikojë ato raste të abuzimit të fëmijëve, të cilët sistemi përkatës i mbrojtjes nuk i identifikon dot. Nëse flasim për fëmijët që jetojnë në familje të varfra me NE, pjesë e varfërisë janë dhe ato familje që nuk u është pranuar kërkesa për NE apo dhe ato familje që për shkak të procedurave nuk arrijnë të aplikojnë për NE. Gjithashtu pjesëmarrësit morën informacion mbi shtrirjen territoriale të këtij projekti edhe në qarqet Shkodër e Fier.

Nga të pranishmit pati pyetje dhe diskutime për situatën e të drejtave të fëmijëve në Qarkun Kukës, gjithashtu u kërkua që rastet të cilat identifikohen nga zyra rajonale të diskutohen çdo fillim muaji me grupin e punës;

Disa nga konkluzionet e këtij takimi ishin;

– Të ngrihet rrjeti i bashkëpunimit dhe brenda muajit Shtator 2013 të realizohet takimi i dytë.

– Rastet e diskutuara në takim të dokumentohen dhe  grupi i punës të fillojë menjëherë nga puna  për t’i dhënë zgjidhje problemeve.

– Të kontaktohen të gjitha njësitë vendore në qark dhe të krijohet rrjeti i bashkëpunimit me të gjitha këto njësi.

 

Punoi:

Shkëlqim Muça

Ekspert Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Kukës

Observatori Kukës – 20 nëntor 2011

Në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, Observatori Kukës organizoi veprimtarinë me temë “Të drejtat e fëmijëve”. Bashkë organizatore e kësaj veprimtarie ishte edhe organizata Partnerët për Fëmijët. Pjesëmarrës në këtë veprimtari ishin përfaqësues të DAR, të Shëndetit Publik, pushtetit lokal, mësues, nxënë, prindër si dhe përfaqësues të mediave kombëtare dhe lokale. Veprimtaria konsistoi në pjesëmarrjen e fëmijëve të shkollave 9-vjeçare. Fëmijët me anë të esseve dhe vizatimeve shprehën mendimet lidhur me të drejtat që ata gëzojnë.
Qëllimi kryesor i kësaj veprimtarie ishte ndërgjegjësimi i institucioneve të cilët punojnë me fëmijët, në lidhje me respektimin e të drejtave të tyre.
Në përfundim të kësaj veprimtarie, fëmijët u shprehen entuziast dhe organizatorët gjithashtu, duke shprehur interesin për të organizuar dhe veprimtari të tjera në të ardhmen.

Observatori Kukës – 18 Nëntor 2011

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Kukës ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet dhe mendimet e aktorëve në përmirësimin e disa pikave të këtij drafti:

 • Të transferohen kompetencat e arsimit parauniversitar në Njësitë e Qeverisjes Vendore,
 • Nxënësit e Qarkut Kukës janë të përjashuar nga arsimi cilësor
 • Familjet në nevojë të kenë akses në të gjitha shërbimet
 • Të stimulohen fëmijët e talentuar të familjeve të varfra
 • Të shtrihet shërbimi psikologjik në të gjithë Qarkun
 • Të rritet roli i Qeverive të nxënësve në shkolla duke i mbështetur financiarisht ato
 • Të rritet numri i mjekëve në Qendrat shëndetësore sidomos në zonat rurale
 • Të krijohet një faqe Ëeb-i ku të mund të jepen të dhëna nga të gjitha Institucionet
 • Administratorët socialë të ndërhyjnë në rastet e fëmijëve në rrezik për të parandaluar ngjarje të rënda
 • Të përmirësohet infrastruktura në shkolla për fëmijët me Aftësi të Kufizuara
 • Të lehtësohet puna e mjekut duke reduktuar numrin e detyrueshëm të dokumenatave që kanë për të plotësuar
 • Të bëhen studime të popullsisë në lidhje me shëndetësinë
 • Të gjithë Institucionet të marrin përgjegjësitë e tyre për rastet e referuara të fëmijëve në rrezik, pasi shpesh këto raste neglizhohen
 • Të mos përdoret spitali si strehë për fëmijët e braktisur, por të merren masa për akomodimin e tyre në institucionet përkatëse
 • Plani i Veprimit të përshtatet sipas nevojave të Qarqeve
 • Të parashikohet financimi i konvikteve në mënyrë që të evitohet rritja e klasave kolektive
 • Të përfshihet kurrikula e gjuhës së huaj në shkollat e zonave rurale
 • Krijimi i mekanizmit të kontrollit që secili Institucion të marrë përgjegjësitë e veta
 • Njësitë e qeverisjes vendore duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje buxhetit për fëmijë gjatë hartimit të buxhetit.