Workshop dhe Debate Çdo fëmijë në shkollë

Tiranë, 27 janar 2016

Workshop dhe Debate

Çdo fëmijë në shkollë- Faza II

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Ministria e Arsimit dhe Sportit në partneritet me UNICEF- Shqipëri kanë realizuar Workshopin në kuadër të zbatimit të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”.

Nisma “Çdo fëmijë në Shkollë” po realizohet nën vëmendjen e MAS, në partneritet me UNICEF dhe po zbatohet nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve. Kjo nismë ka filluar në vitin 2013 dhe ndiqet nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve nga viti 2014 e në vazhdim, me synim identifikimin dhe rregjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve në moshë të detyrimit shkollor si edhe parandalimin e braktisjes së shkollës nga ana e fëmijëve që janë në rrezik braktisjeje. Nisma synon ngritjen e mekanizmave të mjaftueshme që çdo fëmijë i moshës së detyrimit shkollor të ndjekë shkollën 9-vjeçare.


Ky Workshop ka mbledhur bashkë drejtues dhe përfaqësues të Drejtorive Arsimore Rajonale dhe Zyrave Arsimore, specialistë të MAS, si dhe ekspertë për mbledhjen e të dhenave për rregjistrimin dhe mbajtjen e evidencave për rregjistrimin e fëmijëve në shkollë në të gjithë Shqipërinë.

workshop-cdo_femije_ne_shkolle

Plani i veprimit për fëmijë 2012-2015

Fillimi i vitit shkollor 2015-2016

Observatori Gjirokastër – 20 nëntor 2011

Në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, zyra e Aleancës për të Drejtat e Fëmijëve në qarkun e Gjirokastrës organizoi veprimtarinë me temë “Mesazh për respektimin e të drejtave të fëmijëve”. Pjesëmarrës në këtë veprimtari ishin përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokastër, Zyra Arsimore, Bashkia Gjirokastër, Policia e Qarkut, shkolla të ndryshme, etj. Qëllimi kryesor i kësaj veprimtarie ishte promovimi i të drejtave të fëmijëve tek institucionet të cilat kanë lidhje të drejtpërdrejtë me ta, tek mësuesit, prindërit si dhe tek vetë fëmijët. Veprimtaria pati formën e një krosi masiv të fëmijëve të shkollave 9-vjeçare dhe gjimnazeve. Gjithashtu fokus të veçantë në këtë aktivitet kishin edhe fëmijët rom dhe ata me aftësi të kufizuar.